Fabrikör Höglund och nättrollen

Att tysta ner eller annars blockera exempelvis nättroll är dömt att misslyckas, eftersom det snarast befäster tron på asocialt beteende som en frihetshandling.

Det har funnits många skickliga porträtt av ondska, men ett av de bästa är ändå den nyligen bortgångne Hans Alfredssons skapelse fabrikör Höglund, som han även spelar i "Den enfaldige mördaren". Höglund är ett svin och en tyrann, men framför allt är han en spännande motpol till allt vad anständighet och välvilja är. En nyckelscen i ovannämnda film visar en arrendator som på julafton kommer för att betala sin skuld till fabrikören. Han har sålt eller pantat allt han har, och överräcker nu pengarna. Höglund tar emot dem, glatt konstaterande att det i sig är en struntsumma, men att principen är viktig. Sedan kastar han pengarna, i stort sett arrendatorns själva liv, in i en kakelugn. Nynnandes "Nu är det jul igen".

Det kan tyckas märkligt att någon skulle välja att vara som Höglund, alienerad från välvilja och beredd att skada sin nästa utan egentlig orsak. Men samtidigt kan man i detta se en perverterad slutpunkt för individualismen. Fabrikören är fri, men det räcker inte för honom. Han måste också etablera en åtskillnad mellan sig själv och samfundet, något som gör det tydligt att han inte bara är sin egen utan att han är helt väsensskild från de andra, det sociala, allt som på något plan kunde begränsa honom.

Höglund ser ner på "packet", och han skrattar när han lyckas såra någon. Han är i och med detta en slags förfader till dagens nättroll och de mera aggressiva populisterna. Dessa, likt fabrikören, kan förstås som en slags radikala individualister, personer som faktiskt medvetet väljer asociala beteenden. För dem är brott mot normer en frihetshandling, och hat ett sätt att visa sin självständighet.

Och häri ligger problemet. För hur säger man åt folk att man vill att de skall vara mindre fria? Hur övertalar man en människa att ge upp något som de upplever synonymt med självständighet? Hur säger man, i en kultur som dyrkar individualism, till människor att de inte skall eftersträva att särskilja sig från samfundet?

Filmen löser detta genom att en av de som utsatts för Höglunds terror tappar besinningen och helt sonika dödar fabrikören. Detta är givetvis en tragedi snarare än en lösning, men ändå. Vi kan se dylik radikalisering även i samhället i stort, vilket gör problemet än mer angeläget att lösa.

Att samtidigt tysta ner eller annars blockera exempelvis nättroll är dömt att misslyckas, eftersom det snarast befäster tron på asocialt beteende som en frihetshandling. Ekonomen Nassim Taleb har talat om antifragilitet, det att något blir starkare ju mera motstånd och påfrestningar det utsätts för, och i de självvalt antisociala grupperna har vi måhända ett skrämmande exempel på just detta.

Höglund levde av människors avsky och rädsla, precis som nättroll lever av våra frustrerade reaktioner. Hur enerverande det än kan vara är det kanske endast genom att inte låta sig provoceras, inte låta sig skrämmas, som dylik antisocial ondska kan åtminstone neutraliseras en smula.

Alf Rehn professor

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46