Beväringarna vid Nylands brigad lider ingen nöd – "Bra tid för att tjänstgöra"

Coronaepidemin präglar livet vid Nylands brigad, men verksamheten rullar smärtfritt på med alternativa arrangemang. Mellan beväringarna knyts nya vänskapsband precis som förut. – Här får man vara med i en större gemenskap än i till exempel studielivet där allt är ganska begränsat, säger undersergeant Erik Malmström.

Undersergeant Erik Malmström är ordförande för Nylands brigads beväringskommitté. Han säger att många beväringar är nöjda med att tjänstgöra under epidemin eftersom man inte går miste om något i det civila.
Sofie Fogde/SPT
01.04.2021 11:38 UPPDATERAD 01.04.2021 11:54
– Det råder en god sammanhållning vid Nylands brigad och coronaepidemin har ytterligare ökat gemenskapskänslan, säger brigadkommendören, kommodor Juha Kilpi.
Enligt Kilpi har brigaden lyckats utföra alla sina lagstadgade uppgifter trots de restriktioner man tvingats införa på grund av epidemin. Utbildningen, beredskapen och handräckningen fungerar bra med nuvarande arrangemang.
För att minska risken för smittspridning har man låtit införa ett nytt permissionssystem, som enligt Kilpi är den åtgärd som främst har påverkat beväringarnas verksamhet. Beväringarna är indelade i tre kohorter som inte ska träffa varandra alls. Utbildningen genomförs så att kohorterna växelvis befinner sig på olika områden i två veckor: en på övningsområdet, en i garnisonen och en på permission.
– Den tid man är "fast" är lång, och för många har det varit tungt att vara borta länge från sina anhöriga och vänner, säger Kilpi.
Nylands brigads kommendör, kommodor Juha Kilpi säger att de största utmaningarna under epidemin har varit att spåra och begränsa smittkedjor. Hittills har man lyckats väl.

Bästa tiden för tjänstgöring

Det verkar ändå som att det finns olika sätt att se på saken. Brigadens socialkurator Jonas Streng säger att det såklart finns olika åsikter om det nya permissionssystemet, men att de allra flesta beväringar upplever det som bra. Beväringskommitténs ordförande undersergeant Erik Malmström bekräftar detta.
– Många av oss har dessutom aldrig upplevt något annat system, och har därför inget att jämföra med, säger han.
Streng framhåller också att beväringarna hinner göra mycket mer nu då permissionen är längre än en helg – till exempel studera.
– Det är inte de bästa tiderna att studera vid högskolor just nu. I stället kanske det är en bättre tid för att tjänstgöra? frågar sig Streng.
Undersergeant Erik Malmström säger att beväringskommitténs verksamhet fortsätter så normalt som möjligt trots coronaåtgärderna vid Nylands brigad.
Också Malmström säger att många beväringar är nöjda med att tjänstgöra under epidemin. Att man spenderar fyra veckor i sträck "inne" tillsammans gör också att man kommer varandra närmare.
– Man missar ingenting i det civila så att säga. I stället kan man fokusera på sin tjänstgöring. Här får man vara med i en större gemenskap än i till exempel studielivet där allt är ganska begränsat, säger han.
Det är inte brigadens sak att avgöra om man ska fortsätta med samma rutiner också efter coronaepidemin. Men Malmström säger att det finns en önskan om att permissionssystemet fortsätter på ett liknande sätt även i framtiden.

Inga långvariga följder

Brigadkommendören Kilpi tror inte att epidemin kommer ha någon långvarig inverkan på brigaden eller på personalen. I stället ska man försöka ta lärdom av den praxis man har arbetat enligt under det senaste året.
– Vi har bland annat kunnat vidareutveckla vår beredskap med tanke på epidemier. Vi har också utnyttjat olika datatekniska lösningar som möjliggör distansmöten och planering på distans, säger Kilpi.
För personalens del betyder utbildningsarrangemangen bland annat att en del av utbildarna blir tvungna att arbeta under veckoslut. Kilpi säger att det oundvikligen inverkar på utbildarnas fritid och familjeliv och påverkar personalens ork.
Socialkuratorn Streng säger att hans arbete egentligen ser ut som vanligt. Det enda som förändrats är att beväringarna oftare än förut tar kontakt när de är på permission.
– Samtalen förs i huvudsak via telefon eller webben, men det har varit möjligt att ordna mottagningstider under hela epidemin, säger han.
Streng upplever inte att beväringarnas ärenden har förändrats under epidemin. Däremot har han märkt en liten förändring under årens lopp.
– Tröskeln för att tala om sina psykiska bekymmer är lägre för dagens ungdomar än för tidigare generationer, säger han.

Nylands brigad

Nylands brigad leds av brigadkommendör, kommodor Juha Kilpi. Organisationen består av en stab, två bataljoner, Vasa kustjägarbataljon och Ekenäs kustbataljon, och en underhållscentral.
Nylands brigad utbildar årligen cirka 1 500 beväringar. Av dem är cirka en procent kvinnor.
Brigaden sysselsätter knappt 200 personer och därtill ett sextiotal personer på garnisonsområdet som arbetar med olika stöduppgifter som brigaden behöver, som bespisning, hälso- och sjukvård och underhåll av fastigheter.

Inga coronafall just nu

Kilpi berättar att det i januari fanns sju coronasmittade vid brigaden. Med effektiva åtgärder fick man snabbt läget under kontroll.
– För tillfället finns det inga coronafall i brigaden. Förstås kan situationen förändras snabbt i synnerhet på grund av de nya och mer smittsamma virustyperna, säger Kilpi.
De allra mest grundläggande åtgärderna som att minska antalet kontakter, tvätta händerna och använda munskydd har enligt Kilpi varit betydelsefulla. Utöver dem har brigaden för säkerhets skull hyrt en del i Dragsvik hälsostation och reserverat nedre våningen i en kasern som reservsjukhus.
Kilpi säger att de största utmaningarna under epidemin har varit att spåra och begränsa smittkedjor, men hittills har man lyckats väl. Han säger att beväringarna oftast har smittats under sin permission.
– Det är därför ytterst viktigt att beväringarna och personalen genast berättar öppet om symtom eller eventuell exponering. I brigaden har vi betonat betydelsen av öppen växelverkan för att kunna ingripa och på så sätt förebygga smittkedjor.
- Det råder en god sammanhållning vid Nylands brigad och coronaepidemin har ytterligare ökat gemenskapskänslan, säger brigadkommendören, kommodor Juha Kilpi.

Finns fritidsaktiviteter

Undersergeant Erik Malmström säger att beväringskommitténs verksamhet fortsätter så normalt som möjligt. Fritidshuset som annars fungerar som en träffpunkt har förstås stängt, men Malmström säger att beväringskommittén försöker ordna fritidsaktiviteter som fungerar kohortvis.
– Vi har nyligen fått ett gym i en container till brigadområdet, säger Malmström.
Eftersom beväringarna anmäler sig och kvitterar ut en nyckel då de vill använda gymmet är det i efterhand enkelt att göra en smittspårning, om en exponering skulle ha skett i containern, säger han.
Malmström säger att man som beväring kanske inte har lärt känna lika många andra beväringar som i vanliga fall. Däremot framhåller han att man i stället har kommit varandra desto närmare inom det egna vapenslaget.
– Små grupper har bundits samman och goda vänskaper har uppstått som säkert kommer hålla livet ut, säger Malmström.

ANDRA LÄSER