Väljarna vill att politik ska vara långsiktigt – men ett parti sticker ut

Åtta av tio anser att beslutsfattarna måste försöka lösa problem som ligger tiotals år in i framtiden, visar resultatet av en studie vid Åbo Akademi.

Intresse för att lösa klimatfrågor korrelerar med hur långsiktigt man vill att politiker ska agera.
De som tänker framtidsorienterat gör det på flera sätt än ett.
Väljarnas politiska tidsperspektiv framgår i en studie vid Åbo Akademi, där forskarna riktade en enkät till 1 900 slumpmässigt utvalda finländare röstberättigad ålder.
Åtta av tio anser att beslutsfattarna ska lösa problem som ligger tiotals år in i framtiden. Lite över hälften anser också att det kräver investeringar, även om det kan kosta i dag.
Ett fynd är att människor som ofta tänker på framtiden gör det också som politiska väljare, och tycker att beslutsfattare ska prioritera framtiden. Det korrelerar också med förtroendet för politiska institutioner.
Det går inte att avgöra om framtidsperspektivet blivit starkare nu än förr, på grund av att till exempel klimatfrågor är på ytan - det finns inte tillräckligt jämförbart material.
Men en koppling till klimatfrågan finns, bekräftar Lauri Rapeli, forskningschef vid institutet för samhällsforskning vid Åbo Akademi.
– Vi har ställt frågor också om klimatet, och där ser vi en association mellan det framtidsorienterade tänkandet och klimatfrågan.
Men däremot är skillnaderna inte stora mellan unga och gamla.
– Det finns två motsatta hypoteser där. En är att unga är mer framtidsorienterade för att de har en större del av livet framför sig. Men det finns också en hypotes om att man funderar mer på vad man lämnar efter sig då man blir äldre. Så vi fick inte åldern att slå igenom i våra analyser, säger Rapeli.

Ett parti sticker ut

I den här studien syns inte hur framtidsorienterade väljarna är enligt partival, men studier kring det temat har gjorts tidigare.
– En studie enligt samma tema med politiska kandidater visade att det är en massiv skillnad i framtidsorienteringen mellan i stort sätt alla partier och Sannfinländarna, säger Rapeli.
De politiska kandidaterna studerades i samband med riksdagsvalet 2019. Då tillfrågades kandidaterna om huruvida de anser att politiker ska ta ansvar för framtiden.
De partier som mest höll med om att beslutsfattare ska ta ansvar för framtiden var då De gröna (98 procent), Vänsterförbundet (96), SFP (89), SDP (88) och Centern (82).
På högerkanten låg andelen som höll med på omkring 75 procent - med ett undantag, Sannfinländarna, där endast 38 procent av kandidaterna höll med.
ANDRA LÄSER