Studie: Över hälften av alla omhändertagna barn fick psykiatrisk eller neuropsykiatrisk diagnos

Enligt forskning hade hela 62 procent av omhändertagna barn fått en psykiatrisk eller neuropsykiatrisk diagnos innan de blivit myndiga. Motsvarande siffra för andra barn var 18 procent.

Depressions- och ångestsyndrom, beteende- och uppförandestörningar samt neuropsykiatriska störningar var de vanligaste diagnoserna hos omhändertagna barn.
Majoriteten av de barn och unga som placerats utanför det egna hemmet har diagnostiserats med antigen en psykiatrisk eller neuropsykiatrisk störning som barn. Det visar undersökningar som gjorts av Institutet för hälsa och välfärd och Åbo universitet.
Enligt deras forskning hade hela 62 procent av de omhändertagna barnen diagnostiserats innan de fyllt 18. Motsvarande siffra för andra barn var 18 procent.
Depressions- och ångestsyndrom, beteende- och uppförandestörningar samt neuropsykiatriska störningar var de vanligaste diagnoserna hos omhändertagna barn.
"Resultaten understryker att personal inom barnskyddet behöver en ingående förståelse för hur barns och ungas psykiska hälsa kan stödjas i det vardagliga livet", säger Antti Kääriälä, specialforskare vid Institutet för hälsa och välfärd, i ett pressmeddelande.
Enligt forskningen blev de ungdomar som diagnostiserats med beteende- eller uppförandestörningar eller som vårdats på sjukhus på grund av självskadebeteende oftare omhändertagna.
David Gyllenberg, biträdande professor vid Åbo universitet, säger i pressmeddelandet att psykiatrin och barnskyddet har en stor roll vad beträffar vården av unga med svåra psykiatriska symtom.
Käärälä säger att det dessutom är viktigt att stödja barnens föräldrar. Enligt honom är evidensbaserad och effektiv vård alltför svårtillgänglig för barnfamiljer och unga som behöver stöd av barnskyddet.
Forskargruppen undersökte användningen av den specialiserade sjukvården och barnskyddets omplaceringar hos alla barn födda 1997. Östra Finlands universitet, Självständighetsjubileets barnstiftelse (Itla) och barnombudsmannen deltog också i forskningsprojektet.
ANDRA LÄSER