Undersökning: De flesta elever är nöjda med skolhälsovårdens tjänster

Enligt Institutet för hälsa och välfärd upplever endast hälften av de unga att det finns en vuxen i skolan att diskutera betungande ämnen med.

Grundskoleelever och studerande på andra stadiet har svarat på Institutet för hälsa och välfärds enkät.
18.01.2021 16:19
Största delen av de elever som svarat på Institutet för hälsa och välfärds undersökning Hälsa i skolan uppger att de träffat skolans hälsovårdare, läkare, kurator eller psykolog under skolåret 2018-2019. Dessutom uppgav många att de tjänsterna var lättillgängliga och att de fått stöd för sitt välbefinnande.
Resultatet framgår av den senaste enkätundersökningen som gjordes 2019. Grundskoleelever och studerande på andra stadiet har svarat på enkäten.

Flest söker hjälp hos skolhälsovårdaren

Enligt undersökningen varierade erfarenheten av skolhälsovårdens tjänster beroende på klass och utbildningsnivå. Också utöver hälsogranskningarna var det oftast hälsovårdaren som de unga gick till. Cirka 30-45 procent av de här besöken gjordes hos hälsovårdaren. Dessutom uppgav en stor andel att de fått mest stöd hos just skolhälsovårdaren.
Var tionde hade besökt kuratorn och något färre hade besökt psykologen. Bland högstadielever och studerande på andra stadiet hade cirka var femte besökt läkare.
Endast en liten del av ungdomarna hade inte fått tid till de olika tjänsternas mottagningar. Flickor besökte mottagningarna oftare än pojkar.
Däremot framkom det också i undersökningen att en del unga inte hade fått det stöd de behövde av skolhälsovården. Av de som behövt stöd ansåg många att det allra svåraste var att få en tid till psykologmottagningen. Dessutom upplevde endast hälften av barnen och ungdomarna att det fanns en vuxen person att prata med om betungande ämnen.

ANDRA LÄSER