Bildning leder kommunerna mot en hållbar och livskraftig framtid

Med bildning avser vi inte bokkunskap. Vi talar om ideal, tankesätt och verksamhet som förhåller sig positivt till utbildning och som är redo att ta ansvar inte bara för att lösa egna utan även gemensamma problem.

Hur ser framtiden ut för din hemkommun? I vilken riktning borde man gå och på vilka värderingar ska framtiden byggas? Snart är det dags för kommunalval. Bildning är ett centralt tema i detta framtidsval eftersom bildningsväsendet kommer att bli kommunernas största uppgiftsområde i och med social- och hälsovårdsreformen.
Enligt Sitras Framtidsbarometer önskar sig finländarna framför allt livskraft av sina kommuner. Men vad är det som gör en kommun livskraftig – i ett längre och i ett kortare perspektiv? En vital ekonomi och de arbetstillfällen detta för med sig är viktig, men även bildning gör en kommun livskraftig. Betydelsen av bildning får lätt stå i skuggan. Satsningar på utbildning, småbarnspedagogik, kulturverksamhet och kommunal demokrati ökar kommuninvånarnas välbefinnande, möjligheter att påverka och upplevelse av betydelsefullhet, men även kommunernas förändrings- och anpassningsförmåga. Dessa satsningar är en investering i en hållbar framtid. Dessutom behövs aktiva kommuninvånare som har viljan att delta i arbetet med att utveckla hemkommunen.
Kommunerna borde fundera på bildningsväsendets framtid, men även på bildningens värde i ett bredare perspektiv. Vad skulle hända om bildningen fick styra all verksamhet i hela kommunen, från beslutsfattande till vardagliga val? Vilka värderingar och ideal skulle framtiden då bygga på? Enligt Framtidsbarometern uppskattar finländarna till exempel miljöfrågor, men det är ändå de ekonomiska frågorna som inverkar mer på röstningsbeslutet i kommunalvalet. Värderingarna, idealen och det kontinuerliga framtidsbyggandet syns även i lärarnas arbete och i läroplanerna som har djupt mänskliga värden som påverkar i bakgrunden. Utan en tydlig värdegrund skulle undervisningen sakna riktning. Bildningen hjälper oss att klara av dagens stora förändringar och lösa framtida problem.
Med bildning avser vi inte bokkunskap. Vi talar om ideal, tankesätt och verksamhet som förhåller sig positivt till utbildning och som är redo att ta ansvar inte bara för att lösa egna utan även gemensamma problem. Vi talar om bildning som inte bara stärker kunskaper och färdigheter utan även ökar förutsättningarna för en etisk bedömning av våra val och för samhällsdeltagande. Demokratins kris eller ekologiska problem, såsom klimatförändringen eller naturförlusten, rör oss alla och dessa går inte att lösa genom kortsiktigt tänkande. Bildning är strävan efter att erbjuda både nuvarande och kommande generationer jämlika levnadsmöjligheter.
Varje dag görs val och fattas beslut i kommunerna som påverkar framtiden. Om vi vill bygga en hållbar och livskraftig framtid, kan vi börja med att lyfta fram bildningen i valdebatterna och i beslutsfattandet i en större utsträckning.
Katri Vataja,
direktör för förutsägelse och strategi, Sitra,
Olli Luukkainen,
ordförande, OAJ
ANDRA LÄSER