SEB:s nya Finlandschef: Vi är med i den gröna omställningen

Genom sin långivning till företag vill SEB medverka till en snabb utbyggnad av grön energi. Det säger bankens nya Finlandschef Ruut Pihlava.

– Vi har visionerna och kompetensen att vara med och genomföra omställningen, säger hon. 

Efter studietiden i Storbritannien jobbade Ruut Pihlava på bank i London, men återvände till Finland och till SEB 2008, när finanskrisen gjorde karriärmöjligheterna i Londons finansvärld alltför osäkra.
Patrik Haraldpatrik.harald@hbl.fi
20.09.2022 05:00 UPPDATERAD 20.09.2022 17:47
Frånsett kontoret på Södra esplanaden är svenska SEB en osynlig bank i den finländska gatubilden. Ändå är den en av de största finansiärerna av finländska storföretag och företag till exempel i energisektorn.
– Vi finansierar nästan hälften av vindkraftsprojekten i Finland. Där har vi ett stort kunnande, säger Ruut Pihlava, som i början på september tog över posten som SEB:s landschef i Finland. Hon efterträdde Marcus Nystén, som har fortsatt i andra uppgifter i banken.
Stöd till exportföretag är en central del av SEB:s strategi och historia, så även i Finland. Enligt Pihlava sätter ägarsläkten Wallenbergs värdegrund sin prägel på verksamheten.
– Vi har ett mycket långsiktigt perspektiv i vårt arbete med företagen och samarbetar med dem både i goda och dåliga tider.

Ruut Pihlava

Ålder: 39 år
Född i Eura, bor i Helsingfors centrum.
Familj: make och tre söner, 11, 8 och 3 år.
Utbildning: Examen i finansiering och nationalekonomi från Storbritannien.
Karriär: Jobb på banken Dresdner Kleinwort Wasserstein i London, SEB i Finland sedan 2008.
På fritiden: motion, läsning och renoveringsprojekt. 
Förutom företagssektorn hör pensionsbolag och fondbolag till SEB:s kunder i Finland. Ett växande segment är förmögenhetsförvaltning för förmögna privatpersoner och familjer och deras placeringsbolag. 
– Bland förmögna familjer finns ett ökande intresse och behov av att utveckla  placeringsverksamheten, till exempel när det gäller riskhantering. Trenden är densamma i hela Norden.
I Finland har SEB också varit med och fört bolag till börsen, ofta bolag med teknologi för den gröna omställningen. Banken betjänar i huvudsak finländska kunder, men har SEB:s hela internationella expertnätverk till sitt förfogande. Omvänt kan specialkunnande som finns i Finland komma till nytta också för kunder i andra länder där banken är verksam.
SEB är en betydande aktör i det finländska samhället även om vi inte syns så mycket i gatubilden, säger nya Finlandschefen Ruut Pihlava. 
Läget i världsekonomin har förändrats snabbt och dramatiskt, med stigande räntor och en inflation kring 10 procent. Enligt Pihlava påverkar förändringen både banken och dess kunder. Den kräver anpassningsförmåga och ny typ av kompetens, till exempel kring löneinflationens effekter och hur man för över ökade kostnader till priserna.
Hon konstaterar dock att utgångsläget är gott eftersom kunderna gått in i den nya situationen med stark likviditet och starka balansräkningar.
– Den goda likviditetssituation som rådde före kriget märktes till och med som ett minskat behov av finansiering, men den saken har förändrats. Vi märker att kunderna nu strävar efter att öka sina buffertar och söker rådgivning till exempel om skuldhantering. En del företag överväger om de ska investera eller sätta planerna på hyllan. Förutsägbarheten har försämrats. Men vi är mycket långsiktiga i våra kreditbeslut och ser förbi konjunkturcyklerna.
Skyhöga energipriser drabbar många företag hårt och ute i Europa kör en del industrier ner sin kapacitet när energin inte räcker till. Men det finns drivkrafter också i motsatt riktning.
– Samtidigt som kriget lett till ett energiunderskott i Europa har det skyndat på den gröna omställningen. SEB har starkt fokus på att vara med och så snabbt som möjligt bygga ut utsläppsfri energi och att öka energieffektiviteten i alla processer. Vi har visionerna och kompetensen att vara med och genomföra den gröna omställningen.

Gamla anor

Ursprunget till SEB finns i Stockholms Enskilda Bank, grundad 1856 av André Oscar Wallenberg. Största ägare är fortfarande familjen Wallenberg via ägarbolaget Investor.
Huvudkontor i Stockholm. Verksamt i de nordiska länderna, Baltikum och många andra länder runtom i världen.
I Finland öppnade SEB ett representationskontor 1984, och tio år senare en filial. Banken har cirka 280 anställda i Finland.
Enligt Pihlava spelar banker och investerare genom sina finansierings- och investeringsbeslut en viktig roll när det gäller att driva på den gröna omställningen. 
– Som land kan också Finland med sitt teknologikunnande och sin kompetens spela en viktig roll i den här processen.
Pihlava säger att den gröna omställningen inte enbart handlar om att finansiera vindkraftsparker och annan ny teknologi. Ännu viktigare är att vara med och stödja gammal verksamhet som måste genomgå stor omställning, såsom cement- och stålindustrin.
– Det krävs stora belopp för att de ska få ner sina utsläpp.

Taxonomin ger vägledning

För bankbranschen har det senaste decenniet inneburit en strid ström av ny reglering från EU. Aktuellt just nu är EU:s så kallade taxonomi, det vill säga hållbarhetsklassificeringen som ska vägleda investerare och finansiärer att välja affärsverksamhet som är i samklang med Parisfördraget. I bedömningen av den egna balansräkningen tar banken hänsyn till de kriterier som taxonomin föreskriver.
– För oss är det viktigt att vi känner till våra kunders strategier vad gäller hållbarhet och ansvarsfrågor, och deras förmåga att investera i enlighet med Parisfördraget. När vi finansierar företagen ur vår egen balansräkning måste vi veta vilka risker vi utsätter oss för. Till exempel kommer en del verksamhet kopplad till fossil energi att mista sitt värde i framtiden.

ANDRA LÄSER