Än en gång offras de allra äldsta och svagaste

Vi kan inte låta våra äldre tyna bort isolerade från de viktigaste personerna i deras liv.

Jag skrev en insändare i HBL (11.2.2019) om vårdkrisen och bemötandet av äldre inom vården och på vissa vårdhem. Nu har vi igen kommit till en punkt där de allra äldsta och mest försvarslösa riskerar att köras över av systemen och byråkratin, det vill säga i grund och botten av rådande värderingar.
De nya besöksförbuden på bland annat vårdhem är förståeliga och viktiga med tanke på att vårdpersonalen ska hållas frisk och på hur fatalt coronaviruset kan vara för bland andra de äldre. Men de som nu offras till följd av tidspressade beslut, utan tanke på de långsiktiga konsekvenserna, är de mest värnlösa: de som inte längre kan uttrycka sig själva, förstå beslut intellektuellt och tillgodogöra sig kontakter via mobiltelefoner och pekplattor. Det handlar om de allra äldsta, allra sjukaste och mest funktionshindrade. Men de känner och förnimmer minsann både de anhörigas närvaro och framför allt dessas frånvaro. För dem har banden till de närmaste klippts av brutalt och plötsligt, utan att man som närstående fått möjlighet att träffa dem och ens försöka förklara vad som pågår.
Till dessa hör också de som inväntar döden mer eller mindre aktivt. Eftersom coronakrisen högst troligen kommer att pågå i månader och i värsta fall år kommer den här gruppen långsamt att få tyna bort isolerade från familjen eller de nära och kära samt dessas emotionella stöd, vilket är en av de mest grundläggande mänskliga rättigheterna. Dessutom är det hyrda rummet den boendes privata hem, så det finns också juridiska aspekter i det här. Det är en klen tröst att man får tillåtelse att besöka den sjuka under terminalvårdens sista dagar, om inte hen har avlidit före det och man aldrig fick en möjlighet att ta farväl. Dessutom blir många utan vissa vårdinsatser, till exempel ordinerad fysioterapi och sådant som de anhöriga har bistått med. Vi kan alla föreställa oss hur det skulle kännas att ensam invänta döden utan de egnas stöd och närvaro samt hur det känns för de anhöriga att kanske för gott ha mist kontakten med sin kära trots att hen ännu lever.
Regeringen har i sina initiativ visat prov på både mognad och förnuft genom att generellt förbjuda besök på olika inrättningar, men insett att det finns undantag och öppnat upp möjligheten att se från fall till fall, till de mest behövande och till centrala skeden i en människas liv. Man pratar bland annat om ”kritiskt sjuka” och HUS har formulerat det som ”allvarligt sjuka”. Men det viktiga är inte benämningarna, utan riktlinjernas anda; man lämnar inte de mest behövande i sticket.
Tyvärr verkar privata aktörer, tredje sektorn och det kommunala tolka allt mycket bokstavligt. Man skulle önska sig en lugn och sansad helhetssyn och ett moget ledarskap, där man inte viker för det svåra, men inte heller drabbas av panik och gömmer sig bakom paragrafer och formuleringar. Ingen lätt sak, men kanske ett av de finaste exemplen på ansvarsfullt mänskligt beteende i tider av ännu osedda utmaningar.
Underförstått pratar jag förstås inte om att öppna dörrarna och släppa in vem som helst, när som helst och hur som helst. Utan jag talar om att utveckla ett system innehållande mycket kraftiga säkerhetsåtgärder med fullständigt symtomfria anhöriga, noggranna skyddsanordningar och utrustning, fysiskt avståndstagande samt gemensamma föreskrifter som följs. Det ligger ju även i de anhörigas högsta intresse att inte smitta sina egna och andra som tillhör riskgrupperna. Skulle det finnas en vilja samt en genuin förståelse för vilka omänskliga konsekvenser vårdhemmens nuvarande tolkning av myndigheternas beslut utsätter de svagaste för, skulle detta gå att lösa. Vi kan inte låta våra äldre tyna bort isolerade från de viktigaste personerna i deras liv.

Nina Donner,

Esbo

ANDRA LÄSER