Förebyggande åtgärder i skola och daghem effektivt mot problem som mobbning

28.11.2021 19:15 UPPDATERAD 28.11.2021 20:16
Barnkonventionens dag uppmärksammas årligen den 20 november. Temat för i år är barnets rätt till ett gott bemötande med mottot ”jag är betydelsefull, du är betydelsefull”. Ett gott bemötande är en rättighet, allas rättighet. Vi kan alla ta tillfället i akt och fundera över hur vi själva vill bli bemötta och hur vi bemöter andra i vår omgivning. Barn som upplever att de blir hörda och sedda, tillsammans med en känsla av att kunna påverka, vågar sannolikt också berätta om de upplever att de behandlas illa. Det finns ett nära samband mellan gott bemötande och barnets delaktighet. Undervisning i interaktionsfärdigheter tillsammans med övningar och förebyggande åtgärder i skolan samt inom småbarnspedagogiken, har visat sig vara ett effektivt sätt att förebygga problem som till exempel mobbning. Mera resurser för detta behövs till skolorna.
Barnombudsmannen Elina Pekkarinen övervakar att FN:s konvention om barnens rättigheter följs i Finland. Hon har i ett flertal artiklar lyft fram vikten och känslan av tillhörighet och samhörighet men också av delaktighet. Barnets känsla av att vara betydelsefull och upplevelsen av att höra till en grupp såsom familj, släkt och skola ger grunden för stabilitet i livet. Ur de vuxnas synvinkel handlar det om en skyldighet att behandla barnet väl, inte enbart om ett förbud mot vanvård.
Barnpsykiater Jukka Mäkelä har uttryckt sig i sammanhanget med att påpeka att barn som vuxit upp i familjer med många riskfaktorer men trots det ändå klarat sig bra, har en sak gemensam: det har i barnets näromgivning funnits åtminstone en trygg vuxen som lyssnat på barnet och stöttat det i att förverkliga sina drömmar. Leena Repokari, även hon barnpsykiater, är inne på samma linje. Hon understryker att vi behöver en attitydförändring i vårt samhälle där varje vuxen borde betrakta sig som en befrämjare av barnets bästa, ur barnets ögon sett.
I slutet av februari i år lanserades den första barnstrategin i Finland. Strategin är ett verktyg för att beslutsfattare skall kunna skapa ett barn- och familjevänligt Finland. De tre centrala teman i strategin innefattar respekten för barns rättigheter, barnen bör konsekvent beaktas i all politisk verksamhet och utsatta barns behov bör identifieras bättre samt deras ställning tryggas.
Vår nuvarande statsminister Sanna Marin berättar i en färsk tv-intervju hur hon som liten var rädd att gå till simhallen. Hennes mamma lyssnade på henne och uppmuntrade henne att själv ta tag i telefonluren för att ringa till simhallen för att fråga om dess öppettider. Med mamma bredvid sig ringde hon till simhallen. I dag kommenterar statsministern att hon fortfarande upplever ett sorts lugn i krissituationer som närmast kan liknas vid känslan av att ”befinna sig i lugnet mitt i stormens öga”. Hon fick mod och uppmuntran av sin mor.
Greta Thunberg är ett annat exempel på hur föräldrarna hörsammade hennes tankar om planetens framtid och rädslan omvandlades till en drivkraft för åtgärder beträffande klimatförändringen. Maria Ahlström-Bondestam, nyligen vald till ordförande för Unicef International Council, berättar i intervjuer hur hon som nioåring hörsammades av sin far som uppmuntrade henne att skriva ett brev till Finlands president Urho Kekkonen för att åtgärda en farlig hoppbacke, konstruerad i trä, som fanns i grannskapet. Brevet hörsammades och ledde till att det farliga hopptornet revs.
Vi behöver fortsätta att omvandla strategierna, kartläggningarna och utredningarna till att omsättas i praktiken. Mirjam Kalland (HBL, I dag-kolumnen 4.11) poängterar vikten av att diskutera fostran tillsammans med barn och unga redan under uppväxtåren.
Min tanke är en modell under den gemensamma rubriken ”Familjens omsorgstjänster” (FOT, finskans PTP; perheen tukipalvelut), en paraplyorganisation som omspänner hälsorådgivningstjänster, socialvårdstjänster, terapitjänster samt lågtröskeltjänster för unga. Ett Finland för alla barn inbegriper insatser från flera håll där vi gemensamt och tillsammans arbetar för barnets bästa.

Marie Lindfors-Airas,

psykoterapeut, pedagogie magister, Sjundeå

ANDRA LÄSER