EU:s digitala strategi befrämjar artificiell intelligens

Bild: Wilfred Hildonen

Säkerhetsaspekter kommer överlag ofta i andra hand när digital teknik införs med brådska, i syfte att erövra nya marknadsandelar.

Värdet av digitala uppfinningar växer enligt antalet apparater och användare som är uppkopplade till varandra. Med framväxten av artificiell intelligens (AI) drivs detta faktum till sin spets. Tillgången till data kommer att bli allt viktigare. Autonoma bilar och båtar kommer att kunna anpassa sin rutt endast om de har tillgång till data om lastens vikt och oförutsedda vägarbeten, i realtid. Ett gränslöst EU, där data kan flyta fritt, är en grundförutsättning för att tillämpningar av artificiell intelligens ska kunna testas och fungera länder emellan.

Det pågående arbetet inom EU att förverkliga den digitala inre marknaden genom bättre tillgång till digitala tjänster, med hjälp av tillräcklig infrastruktur och tillväxtmöjligheter, befrämjar även utvecklingen av artificiell intelligens. Nyligen slog Europaparlamentarikerna och ministrarna fast att det fria flödet av data ska vara en grundprincip inom EU.

Uppstartsföretag kommer inom en snar framtid att lättare kunna söka kunder för molnbaserade tjänster i alla EU länder, och lagra icke-persondata på servrar i sitt hemland, eller i ett annat EU-land enligt det som bäst passar företagsmodellen. När det gäller persondata kan praktiska lösningar såsom finländska Mydata vara ett sätt för mindre aktörer, som inte har avtal med ett miljontal kunder, att försäkra sig om tillgång till data med användarnas samtycke.

Betydelsen av ett högt skydd för persondata kan inte nog betonas, såsom erfarenheterna från Cambridge Analytica-fallet har visat. Den artificiella intelligensens utbredning kräver emellertid inte bara att persondata utan även maskindata i sakernas internet skyddas från uppfångning och intrång när de överförs via elektroniska kommunikationsnätverk. Ett dylikt skydd ingår i det uppdaterade eprivacy-lagförslaget.

Säkerhetsaspekter kommer överlag ofta i andra hand när digital teknik införs med brådska, i syfte att erövra nya marknadsandelar. Och det går inte alltid att förutse vad uppkopplade varor med bristande säkerhet kan användas till. Således har både kylskåp och spelkonsoler hittills kunnat användas vid cyberattacker. För att minska dylika säkerhetsluckor är ett EU-ramverk om cybersäkerhetskontroller på god väg att antas före Europaparlamentsvalet i år, och möjliggör att certifikat utfärdat i ett land kan godkännas av andra EU-länder.

Tillgång till högpresterande datorsystem krävs för spetsforskning i dataintensiva branscher, i exempelvis klimat- och medicinforskning. Sådana superdatorer finns det väldigt få av i EU i dagens läge och forskare tvingas ofta skicka data utanför EU för analys. Även industrin är i växande grad beroende av högkalkylkapacitet, för att testa krocksäkerheten i nya bilmodeller och ta fram nya individualiserade mediciner. Det är emellertid för dyrt för enskilda EU-länder att sätta de miljarder euro som krävs, för att hänga med USA och Kina, på bordet.

Grundtanken i det nya digitala Europa-programmet är att trappa upp de gemensamma offentliga och privata investeringarna under den kommande finansiella ramprogramsperioden 2021–2027. En gemensam plan mellan EU och dess medlemsländer har nyligen utarbetats för att öka investeringarna inom artificiell intelligens.

Människors kunnande behöver också hålla takten med de nya möjligheter och utmaningar som artificiell intelligens ställer. Omställningar kommer att krävas av alla, då vissa uppgifter i både manuella och intellektuella yrken ersätts. Mycket tyder dock på att automatiserade system kommer att kräva infrastruktur och underhåll för att fungera, samt en mänsklig bedömning i något skede av processen. Att förankra den artificiella intelligensens utveckling i mänskliga värden och rättigheter, och att uppnå både ekonomisk och social nytta, är grundprinciper som vägleder EU-arbetet.

Ann-Sofie Rönnlund handläggare, EU-kommissionens generalsekretariat, Bryssel, Belgien

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning