EU vill förbjuda blyammunition

I framtiden får jägarna inte använda sig av blyhaltig ammunition i samband med till exempel älgjakten. Foto: Wikimedia Commons/Hangsna Bild:

EU:s planer på att förbjuda blyhaltig ammunition i all jakt i närheten av vattendrag väcker blandade reaktioner i Finland.

EU:s kemikalieverk och Europeiska kommissionen förbereder ett förbud av blyhagel i jakt i närheten av våtmarker. EU vill på sikt också genomdriva ett totalförbud på blyhaltig ammunition i jakt och yrkesfiske. Enligt många jägare är blyhagel ett bättre alternativ för djurens välbefinnande.

– Djuret dör i regel snabbare när vi använder blyhagel eftersom blyet har större anslagsenergi och haglet deformeras då det träffar bytet, säger verksamhetsledare Mats Tuomela på Svenska Österbottens distrikt i Finlands Jägarförbund.

Enligt Tuomela föreligger det en risk att övergången till stålammunition leder till större lidande för djuren.

– Våra medlemmar föredrar helt klart att använda sig av blyammunition i stället för stål. Det är också en kostnadsfråga för många jägare. Till exempel volframpatroner är i genomsnitt tre gånger dyrare än bly.

Tuomela understryker att han inte motsätter sig stålammunition, men att alla alternativ ska analyseras noggrant. Han sväljer inte heller argumentet att blyammunition är ett gissel för miljön.

– De bondade blykulorna är ju inbäddade i ett kopparhölje. Undersökningar visar att restvikten i blykulan är i genomsnitt cirka 94 procent. Det betyder att väldigt lite bly blir kvar i den omgivande miljön efter ett avfyrat skott, säger han.

Blyet inget stort gissel för miljön

Tuomela får till viss del stöd för sitt påstående av Finlands miljöcentral.

– Den blyammunition som används av jägare är ett problem för sjö- och rovfåglar som äter blykulor och dör av blyförgiftning, men blyet verkar i övrigt inte förorsaka större miljöproblem för andra vattenorganismer, säger ledande forskare Jaakko Mannio på Finlands miljöcentral.

Mannio är specialiserad på forskning som anknyter till EU:s vattendirektiv och vattendragens kemiska tillstånd. Han är insatt i förekomsten av tungmetaller i de finska vattendragen.

– Förekomsten av bly i miljön var ett större problem när man använde alkylbly i all bensin. Efter att man frångick denna praxis i slutet av 1980-talet så minskade blyhalterna stadigt i vattendragens sediment.

Enligt Mannio finns det för närvarande inte ett endaste vattendrag i Finland där blyhalterna skulle överstiga EU:s gränsvärden.

– Blyet i sig är giftigt, men å andra sidan är bly inte speciellt lösligt i vatten, vilket innebär att blyhalterna i ett vattendrag sällan påverkas av lite blyhagel, säger han.

Mannio ser ingen större dramatik i övergången till alternativ ammunition såsom volfram eller vismut.

– Det handlar om grundämnen som finns i naturen. Det är mängden som är avgörande med tanke på gifthalter och eventuella skadliga miljökonsekvenser, säger han.

Åland tveksamt till alternativ ammunition

Finland har redan tidigare förbjudit användningen av blyhagel i samband med jakt på sjöfågel. Nu kommer det här förbudet att utvidgas till alla vattendrag och våtmarker även om den konkreta definitionen av våtmarker kommer att utgöra ett problem. På Åland är det fortfarande tillåtet att använda blyhagel i all sjöfågeljakt.

– Vi har efterlyst mer information om de miljökonsekvenser som användningen av alternativ ammunition för med sig, säger jaktförvaltaren Robin Juslin på Ålands landskapsregering.

Enligt Juslin handlar miljörisken om att sjöfåglar får i sig blyhagel när de söker föda eller att rovfåglar får i sig bly genom att äta skadskjutet vilt som jägaren inte har fått tag i. Juslin understryker att användningen av till exempel zinklegering eller volfram och vismut inte är helt giftfria alternativ.

– Bland andra USA har förbjudit användningen av zinkammunition av miljöskäl så det finns all orsak att analysera alternativen, säger Juslin.

Kommer Åland att lobba för skräddarsydda spelregler?

– Nej, det kommer vi inte att göra. Det finns ingen grund att hitta en åländsk speciallösning i den här frågan. Vi rättar oss efter EU:s beslut, säger näringsminister Camilla Gunell (Ålands socialdemokrater).

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skräddarsytt drömhem uppfyllde alla önskemål och höll budgeten

Mer läsning