EU-kommissionen: Finland behöver reformer och investeringar

Bild: Guido Kirchner/Lehtikuva-AFP

Finland måste reformera hälsovården och den sociala tryggheten, och investera mer i forskning och innovation. Så lyder färska rekommendationer från EU-kommissionen.

EU-kommissionen gav på onsdagen ut landsspecifika rekommendationer för hur medlemsländerna ska uppnå en varaktig och hållbar tillväxt under de närmaste 12–18 månaderna. Finlands situation är bekymmersam på en rad punkter.

Trots att den ekonomiska tillväxten har lett till många nya jobb, syns tidiga tecken på att situationen håller på att tillspetsas, heter det i rapporten. Sysselsättningsgraden är fortsättningsvis lägre än i de nordiska grannländerna och Finlands åldrande befolkning belastar den framtida ekonomiska utvecklingen.

Å andra sidan bidrar tillväxten till att balansera de offentliga finanserna och sänka den offentliga skulden. Men ökade vårdkostnader som den åldrande befolkningen medför innebär risker för den långsiktiga hållbarheten i de offentliga finanserna.

EU-kommissionen rekommenderar en snar reform av hälsovårdssystemet. Detsamma gäller den sociala tryggheten, bland annat till följd av den ihållande strukturella arbetslösheten. För att få svårsysselsatta personer ut i arbetslivet borde Finland satsa på skräddarsydda och övergripande aktiverings- och stödtjänster.

Finlands relativt svaga tillväxtpotential visar att det behövs mer investeringar i forskning, innovation och kunnande. Att få bort flaskhalsarna ur trafik- och transportsystemen skulle underlätta arbetsresor och främja exportindustrins transportbehov.

Enligt EU-kommissionen är de finländska hushållens skuldkvot hög och största delen av skulderna är bundna till rörlig ränta. Att grunda ett heltäckande kreditregister skulle ge bankerna en bättre bild av hushållens totala skuldsättning och skulle på så sätt bidra till att minska kreditriskerna.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46