EU har mer att förlora på handelskrig än USA

Europa är beroende av USA bland annat av försvarspolitiska orsaker, men också som ett land att exportera till.

Under 1980-talet började handelsunderskottet i USA något växa, men tog fart under senare delen av 1990-talet och särskilt efter 2001 då Kina blev medlem i WTO. Även Nafta-avtalet torde ha bidragit till underskottet. Efter eurokrisen i Europa 2008 blev eurozonens länder tvungna att göra stora nedskärningar i statsbudgeten vilket givetvis påverkade konsumtionen negativt. Detta ledde i sin tur till att man inom eurozonen fick ett stort handelsöverskott, i dag närmare hela 400 miljarder dollar per år.

USA:s årliga handelsunderskott har i många år rört sig kring enorma 800 miljarder dollar, men valutabalansen visar ett något mindre underskott om knappa 500 miljarder beroende på överskott i tjänstebalansen. Oberoende av orsaken till detta är det självklart att det i längden inte är hållbart med ett så stort underskott, särskilt som den federala budgeten har ett underskott om hela 4,6 procent av bnp.

Europa är beroende av USA bland annat av försvarspolitiska orsaker, men också som ett land att exportera till. Man behöver USA för att bli av med delar av det överskott man fått genom de obalanser i ekonomin euron skapat i och med att man varit tvungen att skära ned på konsumtionen inom eurozonen.

Exempelvis Tyskland hade förra året ett exportöverskott om hela 64 miljarder dollar gentemot USA samtidigt som man betalade endast 1,2 procent av stipulerade 2 procent för Natoförsvarskostnaderna, vilket ytterligare ökade valutaunderskottet mellan länderna. Eurozonen har under många år haft ett stort överskott i handeln med USA. Det är knappast troligt att Europa råkat ut för USA:s protektionistiska åtgärder om dessa onaturligt stora handelsöverskott inte funnits eftersom det är just den långvariga obalansen i handeln USA framfört som orsak i förhandlingarna med EU.

Tror världen att USA i längden kan klara dessa underskott och är det rättvist att man i Europa försöker vältra över sina av euron skapade obalanser i ekonomin på bland annat USA? Borde inte EU i stället för att införa tullar på import från USA som svar på ståltullarna förhandla om att exempelvis öka inköpen från USA för att få ned överskottet.

Europa borde kanske också beakta att det möjligen inte är den sittande presidenten som är orsaken till den handelspolitik USA för, utan att han mer eller mindre är ett symtom på denna. Den som vinner nästa presidentval kommer knappast att tala för en fortsättning av dagens stora handelsunderskott. Inte heller kommer den som blir vald att tala för ett dramatiskt ökat sparande, vilket skulle minska underskotten, varför man kan vänta sig fortsatt protektionism i en eller annan form.

Vi ser i dag början på ett handelskrig mellan USA och Europa, vilket Europa med sina stora överskott har mer att förlora på än USA. Underhandlingar om ökad import från USA borde vidtas i stället för nya tullar som svar på USA:s ståltullar vilka bara trappar upp kriget. Det är inte förenligt med rättvis handel att ena parten har ett långvarigt stort överskott, särskilt som man i detta fall försöker övervältra de problem som obalanserna i ekonomin skapat genom de nedskärningar en misslyckad valuta förorsakat. USA och eurozonen är av samma storleksklass. Eurozonens valutabalans visar ett överskott om knappa 500 miljarder dollar medan USA:s valutabalans visar ett motsvarande stort underskott. Talande siffror.

K-G Backholm Helsingfors

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46