EU behöver en klimatlag

Bild: Wilfred Hildonen

En europeisk klimatlag skulle skicka en tydlig signal till omvärlden att Europa menar allvar med att nå Parisavtalets målsättningar.

Klimatet i världen kommer inte att räddas av fina löften och vackra tal. I stället behövs tydlig och bindande lagstiftning som ser till att de länder som undertecknat Parisavtalet håller vad de lovat. EU har redan ett omfattande regelverk av olika lagar för att tackla klimatförändringar, men de saknar alltför ofta viktiga komponenter som återfinns i klimatlagar på andra håll i världen. Det börjar därför bli hög tid för EU att införa en klimatlag.

I efterdyningarna av Trumpadministrationens tillkännagivande att dra sig ur Parisavtalet är det tydligt att EU måste öka sina ambitioner för att avtalets målsättningar inte ska bli ännu en papperstiger. Flera europeiska länder, regioner och städer har redan introducerat effektiva klimatlagar och flera andra överväger att införa liknande lagar. Dessa processer på nationell och regional nivå måste koordineras i en sammanhållen europeisk plan för att bekämpa klimatförändringarna. Den mest effektiva metoden vi har för att åstadkomma detta är genom en sammanhållen europeisk klimatlag.

I ett historiskt beslut i januari antog EU-parlamentet ett ambitiöst förslag på klimatområdet som kan bli ett historiskt första steg mot en europeisk klimatlag. Förslaget som går under beteckningen "styrningen av EU:s energiunion" är med ambitiösa förslag för energieffektivisering och förnybart, menat att införliva de viktigaste delarna av Parisavtalet i europeisk lagstiftning. Det är nu upp till EU:s medlemsstater att visa ledarskap och anta Europaparlamentets ambitiösa förslag. Alternativet är att hamna på fel sida av historien.

Ett av de viktigaste förslagen från EU-parlamentet är att medlemsstaterna måste utveckla långsiktiga strategier för att nå nollutsläpp av växthusgaser till 2050 och åstadkomma negativa utsläpp snart därefter. Ett sådant långsiktigt mål skulle sända en tydlig politisk signal till konsumenter, producenter och investerare om vart EU är på väg. Med tanke på att många framstående forskare förutspår en temperaturhöjning på fyra grader av jordens klimat vid nuvarande utsläppsnivåer behöver vi nu mer än någonsin långsiktiga strategier som säkerställer att vi uppnår Parisavtalet och inspirerar till snabb handling.

Förslaget om nollutsläpp av växthusgaser till 2050 stöds av ett antal länder som Frankrike, Sverige, Nederländerna och Luxemburg, men fler länder måste följa efter. Finlands treåriga klimatlag och regeringens mål att förbjuda kolförbränning fram till 2029 gav goda exempel på vägen till en europeisk lösning.

En annan viktig beståndsdel i förslaget från EU-parlamentet är att begreppet koldioxidbudget för första gången introduceras i EU-lagstiftning. En koldioxidbudget anger hur stora växthusutsläpp vi kan ha för att fortfarande ha en rimlig chans att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5-2 procent över förindustriella nivåer. För att Parisavtalet ska implementeras i EU-lagstiftning är det avgörande att EU-kommissionen rapporterar om vad EU:s återstående del av det globala koldioxidutrymmet bör vara och att långsiktiga strategier för omställning inte går utöver koldioxidbudgetens ramar.

Dessa åtgärder som föreslås av parlamentet i förslaget om styrningen av EU:s energiunion skulle på avgörande punkter förbättra EU:s lagstiftning på klimatområdet och bli ett första steg mot en europeisk klimatlag. För att på allvar implementera Parisavtalet i EU-lagstiftningen behövs emellertid en sammanhållen lag som inte bara adresserar energi utan hela ekonomin, transporter och jordbruk.

En europeisk klimatlag skulle skicka en tydlig signal till omvärlden att Europa menar allvar med att nå Parisavtalets målsättningar. Det skulle tvinga fram högre ambitioner från EU:s medlemsstater på klimatområdet och ge EU en ambitiös färdplan framåt. En sådan lag skulle också behöva minska avståndet mellan EU:s nuvarande klimatlagstiftning och vad som klimatforskare menar krävs för vi ska nå våra åtaganden från Paris. Det behövs tydligt kvantifierade koldioxidbudgetar för klart angivna tidsperioder, lagligt bindande utsläppsmål och stärkta system för oberoende granskning som säkerställer effektiv implementering.

De klimatlagar som finns runtom i världen visar att klimatlagar ofta leder till fler gröna jobb och en hållbar ekonomi. Det finns inga skäl att tro att Europa skulle vara annorlunda. Vi har inte mycket tid på oss att begränsa den globala uppvärmningen till de 1,5-2 grader som världens länder kom överens om i Paris. EU:s medlemsstater måste nu visa mod och på nytt blåsa liv i Parisavtalet, vid en tidpunkt där världen behöver det som mest.

Heidi Hautala Europaparlamentsledamot, vice talman (De gröna) Jakop Dalunde Europaparlamentsledamot (De gröna), Sverige

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03