Ett vårdkonsortium i monopolställning ställer till med problem

Bild: HBL

Vi förutsätter att det arbete som redan gjorts tas tillvara och att olika alternativ beaktas.

Soste – Finlands social och hälsa rf – välkomnar liksom FDUV (Intresseorganisationen för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning) (HBL 14.2) diskussionen om hur den svenskspråkiga social- och hälsovården ska tryggas efter vård- och landskapsreformen. Vi anser att både vårdreformen och den därtill hörande valfriheten kan föra med sig nya möjligheter för den svenskspråkiga social- och hälsovården. I dagens läge finns stora brister i hur den svenskspråkiga vården tryggas i praktiken, särskilt i Nyland och Åboland. Valfriheten ger goda möjligheter till mer individuellt anpassade lösningar. Men det är avgörande hur rådgivningen ordnas så att personer i svåra livssituationer kan göra välinformerade val.

Behovet av förändring och uppdatering av strukturer beror också på andra lagstiftningsreformer, såsom ny enad funktionshinderlag vilket vi, FDUV och andra svensk- och tvåspråkiga medlemsorganisationer, redan under flera års tid lyft fram. Vi förutsätter att det arbete som redan gjorts tas tillvara och att olika alternativ beaktas. Huvudsaken är att slutresultatet blir en fungerande helhet.

Soste rf är en riksomfattande paraplyorganisation för 200 social- och hälsovårdsorganisationer och tiotals andra samarbetsparter. Det är viktigt att fokus i diskussionen flyttas till vad förändringarna innebär för enskilda människors vardag. Den sakkunskap och verksamhet samt den produktion som finns inom tredje sektorn bör tas tillvara.

Vi ställer oss tveksamma till tankarna om ett svenskspråkigt vårdkonsortium som i praktiken skulle få en monopolställning. Att den svenskspråkiga servicen dessutom skulle koncentreras till ett bolag med vinstintresse leder till flera problematiska frågeställningar, bland annat ur frivillighetsperspektiv.

Många organisationsbaserade producenter har visat äkta intresse för att utveckla sitt svenskspråkiga serviceutbud och att komma med på marknaden antingen som självständiga aktörer eller i samråd med andra.

Också vi välkomnar proaktivt gemensamt arbete, där lösningarna utgår från lika rätt till social-, hälso- och sjukvård inom den svenskspråkiga befolkningen och lika på svenska och finska. Ett arbete där parterna vågar utmana rådande strukturer och antaganden samt bortse från nuvarande användning av befintliga byggnader. Vi ser fram emot att delta i planeringen tillsammans med offentliga och privata aktörer för att resultatet ska bli en innovativ helhet som tillvaratar kunnandet hos den breda skara användare, sakkunniga och producenter som vi har i dag.

Vertti Kiukas generalsekreterare Pia Sundell vice ordförande Viveca Hagmark styrelsemedlem Soste

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03