Esboföräldrar på barrikaderna för små skolor – "Trist att klasser splittras"

Invånarkvällen om hur det svenskspråkiga skolnätet i Esbo ska se ut i framtiden blev en välbesökt tillställning.

En nedläggning av Bemböle lågstadieskola och en flytt av årskurserna 5 och 6 från Smedsby lågstadieskola var på agendan på en föräldrakväll i Mattby skolcentrum. Det nya förslaget baserar sig bland annat på effektivare användning av lokaler, elevprognoser och att man vill garantera pedagogiskt ändamålsenliga utrymmen. I Smedsby verkar två årskurser i en paviljong där hyresavtalet går ut 2019. Årliga hyran för paviljongen är 60 000 euro.

– Det är en ganska liten summa med tanke på hurdana pengar som årligen används för renoveringar och hyror i Esboskolor, säger Terhi Söderling som också jobbar som lärare i finskspråkiga skolan Lintumetsän koulu i Alberga.

Smedsby lågstadieskola skulle också inrymma förskoleverksamhet. Om Bemböle stängs placeras eleverna i Lagstads skola. Eleverna i de två äldsta årskurserna i Smedsby skulle placeras i Karamalmen, Lagstad, Mattliden och Vindängen. Föräldrar i Smedsby har riktat kritik mot att de äldsta årskurserna splittras till flera skolor i Esbo.

– Det känns trist att klasserna som varit ihop splittras vind för våg till olika skolor, säger Sara Illman som är medlem i Smedsby lågstadieskolas direktion.

Heidi Abrahamsson, som bad om många repliker, från Bemböle lyfte fram behovet att marknadsföra de svenskspråkiga skolorna i Esbo. Bild: Niklas Meltio

Hon fick medhåll av direktionens ordförande Satu Björksten som ifrågasatte stadens prognoser som enligt henne är överdimensionerade när det gäller minskningen av antalet svenskspråkiga i Esbo. Heidi Abrahamsson från Bemböle skola var också kritisk till tjänstemännens prognoser.

– Jag tycker att vi i stället för att avveckla skolor också borde utveckla skolor. Jag tycker man också kan fråga sig varför vi har en överkapacitet på utrymmen i de svenskspråkiga skolorna. Är våra skolor inte tillräckligt attraktiva, säger Abrahamsson.

Perttu Ojala som har två barn i Bemböle lyfte också fram frågan om att marknadsföra Esbo svenska skolor för Vichtis där eleverna i äldre årskurser åker till Lojo eller Helsingfors.

– Kunde man inte marknadsföra överkapaciteten för till exempel Vichtis för att locka elever därifrån, frågade sig Ojala.

Mikael Strömberg från Bemböle påpekade att alla svenskspråkiga skolor bör bevaras och att Esbo i sin strategi lyfter fram närskolor och trygga skolvägar. Han var också kritisk till hur förslaget om nedläggningen gjorts.

– Har beredningen gjorts i god förvaltningsanda och har faktiskt alla åsikter som nämndens medlemmar. Och om man utgår från att Bemböles och Smedsbys utrymmen inte är ändamålsenliga så är det väldigt många skolhus i Finland som inte lämpar sig för undervisning, säger Strömberg.

Han lyfte också fram trafikarrangemangen i Bemböle som försämras när området i Gloms byggs ut om några år. Frågan som också kom upp var om Bemböle och Smedsby får stryka på foten till förmån för Lagstads överkapacitet.

Barbro Högström, direktör för svenska bildningstjänster i Esbo och nämnden Svenska rums ordförande Bo Lönnqvist (SFP) fick ta emot många synpunkter av oroliga föräldrar. Bild: Niklas Meltio

Tjänstemännens uträkningar baserar sig på framtida prognoser där man räknar med att det år 2026 finns 500 färre grundskoleelever med svenska som modersmål.

I förslaget har man också beaktat att de två nya skolhusen, Kungsgårdsskolan och Monikko i Alberga, ökar antalet elevplatser för svenskspråkiga elever. Enligt den nuvarande planen ska nya byggnaderna tas i bruk hösten 2021. Barbro Högström, direktör för svenska bildningstjänster i Esbo och nämnden Svenska rums ordförande Bo Lönnqvist (SFP) lovade ta med synpunkterna i fortsättningen, men några löften om hur framtiden ser ut för skolorna gav man inte.

Carina von Schantz-Fant från Smedsby var orolig för att prognoserna för den svenskspråkiga befolkningen slår fel. Bild: Niklas Meltio

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03