Entimmeståget till Åbo är onödigt

Bild: Wilfred Hildonen

För att verkligen koppla Åbo till världsmarknaden behövs något annat än 1800-talslösningar.

Urbaniseringstrenden fortsätter över hela vår planet, men ur vår synpunkt är det en nödvändighet att utöver Finland även se Norden och EU som enskilda enheter. I och med detta har vi särskilt skäl att se på de tre eller fyra metropolernas utveckling, alltså Helsingfors/Tallinn, med över två miljoner invånare, Storstockholm (över tre miljoner), Öresund (över fyra miljoner) och kanske Oslo. De nordiska metropolerna med flera miljoner invånare är där utvecklingen är som störst. Dessa miljonmetropoler är de som tävlar med de övriga metropolområdena inom EU.

"Nyckeln till framtida tillväxt ligger i de stora städerna", gäller knappast mer i dag. Utvecklingen är beroende av miljonmetropolerna och för Finlands och Estlands del är det fråga om Helsingfors-Tallinn-regionen.

Åbo är i dag för långt borta från både Helsingfors-Tallinn men även från metropolen Storstockholm. För att verkligen koppla Åbo till världsmarknaden behövs något annat än lösningar från 1800-talet. Bästa lösningen vore Hyperloop som framförts av företaget FS-Links. Både Hyperloop och det planerade "entimmeståget" har problemet att de enbart kopplar samman två punkter medan resenärer som ska till jobbet kanske inte bor vid stationen eller jobbet kanske inte ligger nära en station. Såväl inom Helsingfors-Tallinn som i Storstockholm används både lokaltågen och (el-)bussar och spårvagnar för att lappa på lösningarna för allmän trafik.

För Åbo och egentligen för hela Egentliga Finland gäller det att hitta trafiklösningar som ska "skapa nya arbetstillfällen, nya bostäder och överlag möjliggöra en fortsättning av den positiva ekonomiska tillväxt som finns i regionen". Tåg, alltså 1800-talslösningen, löser inte problemet oberoende om vi höjer tågets medelhastighet till 200 eller 300 km/h, utan skapar nya problem för lokaltrafiken. Vi bör även utreda vart vi skall pendla för att uppnå målen, västerut eller österut?

Åbo är dock inte en metropol, varav avstånden till Kuppis tidsmässigt inte är i samma klass vi har i metropolområdena. För att komma österut till Helsingfors, utan att nämnvärt påverka lokaltrafiken, kunde man bygga en så kallad maglevbana (magnetisk levitation) om Hyperloop är uteslutet.

Västerut då? Att satsa på Hyperloop ger även nya lösningar i detta väderstreck. Mariehamn ligger nära Storstockholm och det är en helt reell möjlighet att kunna bo i Mariehamn och pendla dagligen in till T-centralen i Stockholm, om Hyperloop existerade. Egentligen bygger lösningen på en bussfärd till stationen på Föglö varefter man byter om till Hyperloopen. Är detta lösningen västerut för Åbo? Blir nästa steg i trafikutvecklingen rutten T-centralen–Köpenhamn och vidare?

Men är alla som ifrågasätter denna plan av entimmeståget personer som "inte bekantat sig med detta banprojekt över huvud taget"? Vi som motsätter oss denna plan och grundligt har bekantat oss med projektet har mycket goda skäl att vara av annan åsikt. Två punkter är ytterst oklara. För det första: Finns det ett tillräckligt passagerarunderlag och kunde resan i stället organiseras på ett annat sätt? För det andra: Lojo, men stationen är långt från Lojo centrum. En bättre lösning ur Lojos synpunkt vore en elektrifiering av Hangö–Hyvinge-banan och ett spår från denna bana från Lojo till Sjundeå. Denna alternativa lösning kopplar Lojo till HRT-området och viktiga centra i västra delen av huvudstadsregionen. Vidare kan Hangö–Hyvinge-banan även användas för lokaltrafik till Nummela via Lojo.

Att inget entimmeståg till Åbo behövs är klart. Åbo är i dag för långt borta från både Helsingfors-Tallinn-regionen men även från Storstockholm. För att verkligen koppla Åbo till världsmarknaden behövs något annat än 1800-talslösningar.

John-Eric Söderman Esbo

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning