Entimmeståget handlar om mer än bara minuter

"Många verkar se entimmeståget som ett hot mot kustbanan och dess utveckling. Så är inte fallet enligt oss eller för andra som förespråkar den nya bandragningen."

Urbaniseringstrenden som pågår i Finland och världen är inte något ideologiskt påhitt utan en verklighet och utmaning som vi alla bör ta på största allvar. Den positiva ekonomiska utveckling som pågår i vårt land är helt och hållet beroende av den utveckling och det arbete som pågår i landets största städer, inte bara i huvudstadsregionen. Den nya regeringen måste erkänna de stora städernas enormt viktiga roll och ansvar inom näringslivs- och innovationspolitik och arbete inom hållbar utvecklings- och miljöpolitik. Ett sätt för regeringen att stöda den positiva utveckling som finns i våra städer är att möjliggöra investeringar i spårvägar och annan tågtrafik.

En ny direktbana, 40 kilometer kortare än den nuvarande kustbanan, mellan Åbo och Helsingfors har planerats sedan 1970-talet, men aldrig gått vidare på grund av beslut att i stället reparera den befintliga kustbanan. Projektet har dock levt vidare och under 2000-talet har den nya förbindelsen tagits i beaktande i landskapsplanerna i såväl Nyland som Egentliga Finland. År 2016 beviljade Sipiläs regering 40 miljoner euro för fortsatt planering så man kan helt entydigt konstatera att banprojektet är det mest framskridna av dem som nu diskuteras. Projektet är också en del av EU:s stomnätskorridorer och därför är möjligheterna att få EU-finansiering för projektet mycket goda.

För Åbo och Egentliga Finland är det av yttersta vikt att staten och regeringen förhåller sig positivt till entimmeståget mellan Åbo via Lojo till Helsingfors. Ja, just entimmeståget mellan dessa städer och inte något annat som motståndarna till detta projekt så gärna vill påstå. När bannätet är uppbyggt och den nödvändiga utrustningen är anskaffad kan resan mellan Kuppis och Böle ta just en timme. Tyvärr har motståndarna, som det verkar finnas en hel del av, tydligen inte bekantat sig med detta banprojekt över huvud taget. I stället för att se den enorma nytta denna nya bandragning skulle medföra försöker de stoppa ett projekt som har realistiska förutsättningar att genomföras och som skulle medföra otroliga möjligheter för hela södra Finland.

Många verkar se entimmeståget som ett hot mot kustbanan och dess utveckling. Så är inte fallet enligt oss eller för andra som förespråkar den nya bandragningen. Kustbanan kommer självklart att fortsätta som en viktig bandragning för passagerar- och godstrafik även i fortsättningen. Kustbanan kan och bör förbättras, men inte på bekostnad av en ny bandragning med enormt positiv inverkan på hela södra Finland, en verklig framtidsinvestering. Det är helt onödigt att försöka skapa motsättningar där de inte finns.

Entimmeståget är inte bara en bansträckning utan skapar ett pendlingsområde i hela sydvästra Finland för 1,5 miljoner människor vilket underlättar arbetskraftens och kompetensens rörlighet, företagens verksamhetsförutsättningar och deras möjligheter till nyinvesteringar. Det skapar även nya möjligheter för städerna och kommunerna att planera sin markanvändning och infrastruktur.

För Åbo och Egentliga Finland skulle den nya tågförbindelsen skapa nya arbetstillfällen, nya bostäder och överlag möjliggöra en fortsättning av den positiva ekonomiska tillväxt som finns i regionen. Nyckeln till framtida tillväxt ligger i de stora städerna. Förhoppningsvis ser man inte detta som ett problem utan som en möjlighet för oss alla.

Nicke Wulff, Ulla Achrén, Ida Schauman, stadsfullmäktigegruppen för SFP, Åbo

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning