Energiomställningen ingen katastrof för Finland

Bild: Wilfred Hildonen

Regeringen måste vidta kraftiga åtgärder för att minska användningen av fossil olja i trafiken med minst hälften.

Det är fint att Greta Thunberg och hennes supportrar världen över har ställt beslutsfattarna mot väggen och kräver handling i klimatfrågan och inte bara tomma ord. Nu är det dags att vi äldre stiger fram och visar att också vi bryr oss om den framtid som vi inte skall uppleva, men våra barn och barnbarn skall leva i.

Men vi behöver inte skämmas. Allt sedan 1990 har det funnits en klar medvetenhet om växthusfenomenet och dess följder i vida kretsar, även om många inte velat omfatta slutsatserna. Problemets omfattning har dock klarnat först under årens gång. Vi har varit med om att vidta en mängd åtgärder som minskat utsläppen, men med dagens kunskap vet vi att det inte räcker till.

Energiomställning är inget nytt fenomen. Ända sedan krigsslutet har vi i Finland haft en pågående omställning. Under kriget och åren efter det uppvärmdes både höghus och småhus med ved. Sedan ersatte kol och olja veden och så småningom kom fjärrvärmen, som i kuststäderna producerades i stora, koleldade värmeverk. En stor del av elen producerades i stora kolkondenskraftverk, med stora utsläpp. I slutet av 1960-talet baserade sig över 60 procent av energianvändningen på fossil olja. Till denna utveckling bidrog den ökande biltrafiken i hög grad. Oljekrisen 1973 satte slut på utvecklingen och oljeanvändningen började minska. Uolevi Raades dröm om ett raffinaderi på varannan udde längs kusten gick i stöpet.

I slutet av 1970-talet kom den utsläppsfria kärnkraften som tillsammans med vindkraften på 2010-talet skulle ersätta kolkondenskraftverken. I dag har samtliga kolkondenskraftverk i Finland, sammanlagt över 3 000 MW, ställts av. Utsläppsfri produktion står för 80 procent av elproduktionen (kärnkraft, vattenkraft, bioenergi, vindkraft och solenergi). Då den tredje enheten i Olkiluoto tas i bruk nästa år stiger andelen utsläppsfri elproduktion till över 90 procent. I fjärrvärmeverken har produktionen med kol till stor del ersatts av naturgas (som har mindre utsläpp än kol), bioenergi, värmepumpar som tar till vara spillvärme från avloppsvatten, stora dataanläggningar och industri samt förbränningsanläggningar för avfall. I fristående hus producerar värmepumpar redan nu dubbelt mera värmeenergi än oljeeldning. Oljeeldningen kan i bästa fall vara helt avvecklad 2030.

Största delen av utsläppen försakas av förbränning av olja, kol, torv och naturgas. Från det internationella jämförelseåret 1990 har oljeanvändningen i Finland minskat med 25 procent, kolanvändningen med 45 procent och naturgasförbrukningen med 30 procent. Torvförbrukningen har på grund av Centerns motstånd mot åtgärder inte minskat. Totalt har växthusgasutsläppen minskat med 25 procent. Efter 2020 då Olkiluoto 3 tagits i bruk kan minskningen stiga till 30 procent.

Det räcker inte. En del åtgärder har redan vidtagits för att fortsättningsvis minska utsläppen. Kolförbränning blir förbjudet från 2029. Fjärrvärmebolagen har fattat beslut som minskar utsläppen långt tidigare – Åbonejdens energi ersatte kolkraftverken i Nådendal med ett blandbränsleverk 2017, Lahtis stängde sitt kolkraftverk i april i år, Vanda energi stänger sitt kolkraftverk 2022, Helen stänger Hanaholmen 2024. Redan 2025 har långt över hälften av kapaciteten i kolvärmeverken avvecklats.

Regeringens målsättning för Finland och EU är att utsläppen skall minska med 55 procent fram till 2030 och att Finland skall vara utsläppsneutralt 2035. För att uppnå detta måste torvförbränningen minska med 50 procent till 2030 och bli marginell 2035. Oljan står för 56 procent av de utsläpp som förorsakas av förbränning, trafikens andel är hälften av detta. Regeringen måste vidta kraftiga åtgärder för att minska användningen av fossil olja i trafiken med minst hälften. Det räcker inte att höja andelen biobränsle i trafikbränslena till 30 procent 2030 från 20 procent nu, som redan är beslutet. Men i sista hand hänger det på oss medborgare att ta beslut som minskar användningen av fossila bränslen i trafiken. Vi äldre har till exempel lärt oss att man kan ta sig vart man vill i Helsingfors med offentliga kommunikationer. Det är främst medelålders män och kvinnor som fyller gatorna med bränsleslukande SUV-bilar.

Kan vi uppnå regeringens målsättning? Ja vi kan! Och kan Finland kan världen.

Kristian Stenius, Helsingfors

Annons: Såhär insjuknar man på din hemort – ta reda på vilken folksjukdom som är hotet för dig

Man mår olika på olika håll i Finland. På kartan kan du se vad man insjuknar i på din hemort! Du kan också testa vilka dina största hälsorisker är. Våra specialister ger också tips för förebyggande av folksjukdomar. 4.2.2020 - 10.49

Mer läsning