Enda svenska kandidaten: Björn Vikström

Bild: Markku Pihlaja

Björn Vikström är biskop i Borgå stift, docent, född 1963.

1. Varför ställer du upp?

2. Är du redo axla nuvarande ärkebiskop Kari Mäkinens roll som en stark förebild för kyrkans gemensamma värderingar?

3. Vilken värdegrund representerar du?

4. Ska ärkebiskopen profilera sig på sociala medier?

5. Hur ska kyrkan blir relevant för de unga vuxna?

6. Vill du viga samkönade par?

7. Hur tycker du att kyrkan har reagerat på Metoo-debatten?

8. Hur tycker du att kyrkan och samhället har lyckats hantera flyktingvågen?

9. Tycker du att miljö- och klimatfrågor hör till kyrkan?

10. Hur fungerar kyrkans ledarskap, bra eller dåligt?

1. Jag har 8 års erfarenhet av biskopsuppdraget, och före det jobbat både i församling och med teologisk forskning. I böcker och artiklar har jag behandlat frågor som nu är aktuella i vår kyrka: kyrkans roll i ett förändrat samhälle, sexualitet och äktenskap, samt vårt ansvar för miljön.

2. Ja. Ärkebiskopens uppgift är att formulera den kristna tron på ett tydligt och förståeligt sätt, samt i samhällsdebatten försvara människovärdet och vårt särskilda ansvar för de svaga och utsatta lokalt och globalt.

3. Den människosyn och de värderingar som springer fram ur Bibeln och då i synnerhet ur Jesu exempel och undervisning: en radikal gränsöverskridande jämlikhet inför Gud, som vi är kallade att förverkliga även i samhället, kyrkan och familjen. Till detta kommer uppmaningen att vi skall älska varandra samt ta väl hand om Guds goda skapelse – naturen och allt som lever.

4. Ja, det är viktigt att delta i det samtal och informationsflöde som pågår på nätet. Men det gäller att välja sina kanaler och sköta dem aktivt och väl, och inte splittra sig för mycket. Synlighet får inte bli ett självändamål, utan inläggen skall vara genomtänkta och trovärdiga – men gärna med en rolig knorr när tillfälle ges.

5. Kyrkan bör vara trovärdig i det den gör. Många unga känner i dag stor press på att ständigt prestera, sticka ut och verka intressant. Här kan kyrkan erbjuda en gemenskap där man får känna sig accepterad och upprättad i all sin ofullkomlighet – både inför Gud och människor. Många går också med en ängslan inför framtiden: klimatförändring, flyktingkatastrofer och eskalerande våld på många håll skapar en känsla av vanmakt. Här kunde församlingen vara en miljö som ger möjlighet att dela dessa känslor, men också visar på att vi faktiskt kan förändra världen, i synnerhet när vi gör det tillsammans med varandra och tillsammans med Gud.

6. Kyrklig vigsel av samkönade par är inte möjlig i detta skede, men jag jobbar i kyrkomötet för att ett beslut skulle fattas som möjliggör dessa vigslar, utan att någon enskild präst tvingas utföra dem. Själv skulle jag gärna viga samkönade par, när det blivit möjligt.

7. De berättelser som kommit fram i offentligheten visar att barn och unga även i kyrkliga sammanhang har blivit utsatta för övergrepp och trakasserier. Det är fråga om enskilda fall, men varje fall är ett för mycket, och ingen skall behöva vara otrygg i församlingssammanhang. Därför har jag själv undertecknat uppropet. Det är viktigt att anklagelser reds ut, samt att vi i kyrkan gör allt vi kan för att sådant inte skall få ske i framtiden.

8. Församlingarna och enskilda anställda och medlemmar har visat ett stort engagemang för att hjälpa flyktingarna både materiellt och genom stöd i asylprocessen. Vi skall naturligtvis inte vara blåögda för att vissa kan försöka utnyttja systemet, men jag tycker att flera av de politiska beslut som har fattats har skapat en i vissa fall omänsklig flyktingpolitik. Församlingarna skall inte gömma papperslösa, men hjälpa dem i dialog med myndigheterna.

9. Ett av de första buden i Bibeln är att vi människor får uppdraget att vårda skapelsen – det är alltså inget nutida påfund. Inom kyrkan har vi bland annat utvecklat ett certifieringssystem som kallas Kyrkans miljödiplom. Det hjälper församlingarna att minska sin miljöpåverkan och spara på energi inom verksamhet, fastigheter, begravningsplatser. Innan jag blev biskop jobbade jag inom ett tvärvetenskapligt projekt vid Åbo Akademi med temat hållbar utveckling, och nu är jag ordförande för det organ som utvecklar kyrkans miljöarbete.

10. En utmaning för kyrkoherdar och biskopar är att man förutsätts vara andlig ledare, förman och god förvaltningsmänniska. Det går lätt så att skötseln av någon av dessa uppgifter haltar. Det har gjorts mycket de senaste decennierna inom kyrkan för att stöda ledarskapet genom utbildning, stöd mellan kollegor och handledning. I Borgå stift har vi det senaste året skapat ett mentorsprogram för nya kyrkoherdar, för att ge dem en bra start i uppdraget.

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning