En ständig och ojämn samhällsprocess

Var och hur väl den demokratiska socialismen har förverkligats och fungerat är i högsta grad en relevant fråga.

Jag har några kommentarer till de tre debattinläggen om socialismen (HBL Debatt 26.3).

Till Per-Erik Johnsson, en av mina uppskattade föregångare som ordförande för Helsingfors svenska arbetarförening, kan jag bara säga att det gläder mig att vi efter ett halvt gemensamt sekel i rörelsen i dag kan konstatera att vi är helt överens om den demokratiska socialismens aktualitet och innebörd.

Bo Johansson & co gjorde en nyttig kommentar om demokratin. De representativa parlamentariska institutionerna utgör kärnan i en modern demokrati. Men det '"demokratiska" i min socialism sträcker sig långt utöver detta. Jag står fortfarande bakom de grundläggande idéerna i den "självstyrande socialism" vi förespråkade på 1970-talet. En levande demokrati, ett verkligt folkvälde, är både representativ och direkt.

K-G Backholm ställer frågan var och hur bra socialismen har fungerat. Eftersom de olika varianterna av kommunistisk "realsocialism", vare sig i före detta Sovjetunionen eller dagens Kina, inte motsvarar min uppfattning av socialismens ideal lämnar jag dem åt sidan.

Men var och hur väl den demokratiska socialismen har förverkligats och fungerat är i högsta grad en relevant fråga. Också här hänvisar jag gärna till en debatt från det gångna 1970-talet. Kalevi Sorsa sade i en tidningsintervju 1975 att vi redan befinner oss i den demokratiska socialismen. Den här socialismen är inget som uppnås en dag och sedan består. Den är en utvecklingslinje som vi redan lever i.

Sorsas kommentar var riktad bland annat till oss ungsocialister som betraktade det socialistiska samhället som ett system där de centrala produktionsmedlen var socialiserade inom ramen för ett parlamentariskt och direkt folkstyre.

I dag kan jag säga, genomsyrad av efterklokhetens djupa insikter, att egentligen var båda uppfattningarna fel på sitt sätt. Vårt fel var att se den demokratiska socialismen som ett helhetsmässigt system som uppnås någon gång i en avlägsen framtid. Sorsas fel var att totalvända på kakan: det behövs ingen systemförändring, för den demokratiska socialismen har redan förverkligats.

Men det som består i Sorsas definition, och som bland annat jag i dag mycket väl kan omfatta, är att socialismen inte är något som uppnås en dag och sedan är det "klappat och klart". Det är alltså fråga om i vilken grad och på vilka sätt den demokratiska socialismens ideal har påverkat olika länder under årens lopp. Det är fråga om en ständig och ojämn samhällsprocess, med föränderliga politiska styrkeförhållanden, med politiska framsteg och bakslag.

Det är väl ingen stor överraskning att vi socialdemokrater i dag ser de nordiska välfärdssamhällena som den modell där de största framgångarna hittills gjorts i förverkligandet av den demokratiska socialismens ideal. Det är också därför den nordiska välfärdsmodellen har växt i popularitet och som förebild bland demokratiska socialister världen runt.

Folke Sundman, Helsingfors

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning