En samgång stärker den svenska yrkesutbildningen

Genom att sammanföra Inveon och Prakticum stärks möjligheterna att fortsättningsvis ha kvar svenskspråkig yrkesutbildning i vår region trots hotet att sammanföra den östnyländska och mellannyländska yrkesutbildningen.

För att på lång sikt kunna garantera en kvalitativ och konkurrenskraftig yrkesutbildning på svenska i Östnyland är en samgång mellan yrkesinstituten Inveon och Prakticum ett måste. Vi behöver större och starkare svensk- och finskspråkiga utbildningsanordnare för att kunna svara på framtidens utmaningar med sjunkande elevantal och minskande statliga anslag. Eftersom vi vill att tvåspråkigheten i vår region skall bevaras och utvecklas bör det egna språket vara en självklar del av vardagen där enspråkiga, starka, finsk- och svenskspråkiga utbildningsanordnare har sin givna plats och kan samarbeta på lika villkor.

Det är beklämmande när ett snävt revirtänkande, missriktat maktbegär, spekulation i styrelseplatser och misstänkliggörande av den andra partens intentioner ställs framför behovet av att samla de svenska resurserna för att kunna upprätthålla en kvalitativt högtstående yrkesutbildning på svenska i vår region.

Inveon och Prakticum är de enda svenskspråkiga yrkesinstituten i Östnyland. Sammanslagna skulle de ge ett klart mervärde åt den svenska yrkesutbildningen, i en organisation där varje delägare har goda förutsättningar att påverka utformningen av yrkesutbildningen i sin region. Det ständigt återkommande påståendet att "makten i lokala händer" på något sätt skulle garantera ekonomisk trygghet eller en kvalitativ svensk yrkesutbildning i Östnyland saknar verklighetsförankring och är visionslöst och förlegat.

Dagens studerande hindras inte av kommungränser utan söker sig till utbildare där de får den bästa utbildningen och då har den "lokala makten" föga betydelse. Att över 200 elever från Östnyland redan i dag söker sig till Prakticum i Helsingfors talar sitt tydliga språk. När företagen anställer välutbildad och språkkunnig personal gäller samma sak, anställningarna sker inte utgående från kommungränser eller kommunala styrelseplatser.

Styrelsen för Samkommunen för yrkesutbildningen i Östra Nyland har med rösterna 5–0, två nedlagda, tagit en klar ställning för en samgång med Svenska framtidsskolan, ett svenskspråkigt yrkesinstitut som från tidigare har en god, kvalitativ yrkesutbildning inom många områden både för ungdomar och vuxna och som entydigt visat på viljan att utveckla verksamheten i Östnyland. En sammanslagning av Inveon och Prakticum skulle medföra två starka svenska enheter, en i Borgå och en i Helsingfors som på ett förträffligt sätt skulle komplettera varandra och gagna såväl studerande som personal.

Beslutet är ingen tillfällighet utan ett välavvägt, faktabaserat beslut som grundar sig på mångårig erfarenhet av svensk yrkesutbildning och otaliga utredningar och bör som sådant självfallet tas på allvar. Borgå stad har all orsak att förhålla sig positivt till aktörer som vill utveckla sin verksamhet i Borgå och övriga östra Nyland. Genom att sammanföra Inveon och Prakticum stärks möjligheterna att fortsättningsvis ha kvar svenskspråkig yrkesutbildning i vår region trots hotet att sammanföra den östnyländska och mellannyländska yrkesutbildningen.

På samma sätt som för de nuvarande delägarna borde det vara självklart för samtliga östnyländska kommuner att gå med i Svenska framtidsskolan för att trygga och utveckla den svenska yrkesutbildningen i vår region. Samkommunstämmans beslut den 14 juni kommer att visa om det är missriktat maktbegär och snävt revirtänkande eller äkta omsorg om den svenska yrkesutbildningens framtid och näringslivets behov av kunnig arbetskraft i vår region som är avgörande. Jag vill fortfarande tro på det senare.

Magnus Björklund Styrelseordförande, Samkommunen för yrkesutbildningen i östra Nyland

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00