En liberaliserad alkoholförsäljning främjar enbart alkoholbranschen

Bild: Wilfred hildonen

Helhetsbilden av propositionen är emellertid i stark konflikt med regeringens egna mål.

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av alkohollagen har offentliggjorts och skickats på remiss. Ifall propositionen skulle genomföras skulle tillgängligheten av alkohol öka betydligt. Bland annat skulle man höja procentgränsen för alkoholdrycker som säljs i butiker och kiosker och på bensinstationer samt låta dem sälja så kallad alkoläsk.

Propositionen har redan väckt reaktioner: alkoholbranschen tackar och resten är förbryllade.

Grunderna till lagförslaget har förblivit mycket otydliga, men det är tydligt att alkoholnäringen fått sin röst väl hörd i lagberedningen. Mediedebatten kring lagberedningen har också förmedlat bilden av att man här skulle hålla på att förverkliga majoritetens trägna önskan om att öka tillgången på alkohol.

Så är emellertid inte fallet. TNS Gallups enkät, som genomfördes i början av månaden, visar att majoriteten av finländarna inte efterfrågar en större tillgänglighet av alkohol. Däremot tror merparten att alkoholrelaterade problem skulle öka ifall butiker, kiosker och bensinstationer skulle sälja starkare alkohol än i dag. Speciellt tror man att en liberalisering av försäljningen av alkoläsk kunde öka alkoholkonsumtionen bland barn och ungdomar.

Åtta av tio finländare anser att alkohol orsakar betydande problem för det finska samhället. I sin helhet anser finländarna att skadeverkningarna av en ökad tillgänglighet vore större än fördelarna.

Det finns skäl att diskutera enskilda frågor i anslutning till tillgängligheten. Alla tankar i utkastet till ny alkohollag är i princip inte på tok. Till exempel innehåller det många goda utgångspunkter för att trygga restaurangernas verksamhetsförutsättningar.

Helhetsbilden av propositionen är emellertid i stark konflikt med regeringens egna mål. Det är svårt att se att propositionen skulle främja andra än alkoholnäringens intressen.

Det är sant att alkoholen sysselsätter alkoholbranschen, men den orsakar betydligt mer jobb för poliser, barnskyddsmyndigheter, sjukvårdare och försäkringsbolag. Finländarna är väl medvetna om detta: i TNS Gallups enkät berättade över hälften att de har någon i sin närmaste krets som lidit av alkoholens skadeverkningar.

Kristiina Hannula verksamhetsledare, Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning