Elmarknaden har inget ansvar för att samhällets elförsörjning är tryggad

Finland är och förblir ett norrfånget samhälle där vi måste beakta och minimera de risker för skador som kölden kan förorsaka.

Finland – liksom de övriga nordiska länderna – har under förra seklet byggt sin nationella elförsörjning i en takt som möjliggjort den samhällsutveckling som vi nu kämpar med att behålla och ännu utveckla. Har då elförsörjningen något att göra med dessa frågor? Absolut! Elenergitillgång och eldistribution som, konkurrenskraftigt till kvalité och pris, ständigt finns tillgänglig i tid och rum utgör i dag en grundpelare i snart alla samhälleliga funktioner och personliga verksamheter. Denna pelare riskerar nu på grund av oansvarig och skatteslösande energipolitisk styrning under senare tid att vittra sönder. Konsekvenserna kan alla förstå om – och senast då – elförsörjningen nationellt kollapsar en vinter då behovet av störningsfri elektricitet är som störst.

Finland är och förblir ett norrfånget samhälle där vi måste beakta och minimera de risker för skador som kölden kan förorsaka. Ifall tillgången på el i sådant läge kraftigt begränsas realiseras köldriskens skador. Nu är det nationella produktionsunderskottet farligt stort. Närmare en tredjedel eller över 4 000 MW av vårt elbehov förra vintern importerades från våra grannländer. Om den möjligheten begränsas av grannars egna prioriterade behov mörknar Finland.

En ansenlig del av landets primaproduktionskapacitet, det vill säga produktion som fungerar oberoende av vind eller solsken då vi som mest behöver el, har slagits ut av en subventionerad sekundärproduktion. Rådande elmarknadsmekanism är okänsligt oändamålsenlig i detta nya läge.

Vårt stamnätsbolag Fingrid Oyj har slagit larm om detta missförhållande i vårt samhällsbygge och den 17 maj i år publicerat ett diskussionspapper "Elsystemets förändringar kräver ny energipolitik och en starkare marknad" – se mera på länken: http://www.fingrid.fi/sv/aktuellt/nyheter/Sidor/Elsystemets-f%C3%B6r%C3%A4ndringar-kr%C3%A4ver-ny-energipolitik-och-en-starkare-marknad.aspx.

För att trygga samhällets och vår allas tillgång till elektricitet även i fall av begränsad elimport bör regering och riksdag i samråd med energiindustrin snabbt vidta sådana åtgärder som utan dröjsmål förbättrar landets självförsörjning och därmed leveranssäkerheten då behovet – och omvänt risken för samhällsskador – är som störst.

Vilka åtgärder kan då vidtas utöver att gå in för en destruktiv ransonering?

Morötter måste skapas för undvikande av ytterligare demontering av primaproduktionskapacitet. Det kan ske med en kapacitetsvärderande marknad lika för all produktion. När nya samhällsstöd till förnybar eller grön elproduktion planeras bör de riktas till sådana former som garanterat ger effekt vid höglastbehov.

Alholmens Kraft Ab:s biokraftverk är ett utmärkt exempel på primaproduktion där el (och värme) alstras då behovet är som störst. När missförhållandena i elmarknaden och subventionsstyrningen korrigeras kan detta kraftverk och förhoppningsvis nya med primaeffektegenskaper bättre trygga landets elförsörjning och välfärdsutveckling.

Ralf Bertula elkraftingenjör, pensionerad vd för Herrfors Nät Ab, styrelsemedlem i Jakobstads Energi Ab och tidigare styrelsemedlem i bland annat Alholmens Kraft Ab, Energiateollisuus ry, Paikallisvoima ry

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning