EK vill göra livet enklare för små och medelstora företag

Verksamhetsförutsättningarna för små och medelstora företag behöver utvecklas i stort och smått. Finlands näringsliv har tagit fram förslag på åtgärder åt nästa regering.

Finlands framtid ligger i de små och medelstora företagens händer. Det var utgångspunkten för Finlands näringsliv (EK) då man satte sig ner för att utarbeta ett program med förslag på åtgärder man önskar att nästa regering vidtar för att utveckla företagens verksamhetsförutsättningar.

– Kärnan i våra målsättningar inför riksdagsvalet handlar om länken mellan tillväxtorienterat företagande och sysselsättning, säger Kari Jussi Aho.

Aho är ordförande för EK:s företagsdelegation och en av de drivande krafterna bakom det tiopunktsprogram som EK presenterade på onsdagen.

Programmet är slutresultatet av ett omfattande arbete som baserar sig på intervjuer och samtal med ett stort antal företagare runtom i landet, säger Aho.

– Det finns 280 000 företag i Finland. Men av dem är det bara 85 000 som har anställda, resten är enmansföretag, säger Aho.

Om landets sysselsättningsgrad ska fås upp så är det inte minst de som ännu inga anställda har som regeringen måste rikta intresset emot. De behöver stöd för att kunna börja anställa och växa, säger Aho.

Jouni Hakala är direktör vid EK. Bild: SPT/Ari Sundberg

– I vårt arbete med programmet har vi utgått ifrån att hur nästa regering än ser ut så kommer den att behöva samarbeta med företagsfältet, säger Jouni Hakala, som är direktör vid EK.

– Grundtanken är att allt företagande är av godo. Lyckligtvis blir klimatet i samhället allt mer positivt till företagande, säger Hakala.

Det finns ingen enskild åtgärd som kan få fart på de små och medelstora företagens utveckling utan det behövs en mångfald åtgärder som stöder varandra, säger Hakala.

De tio åtgärdsförslagen är grupperade under fyra helhetsrubriker: åtgärder som förenklar sysselsättandet, ett ökat företagarperspektiv, en utveckling av kunnandet samt åtgärder som garanterar kontinuitet.

Med sina förslag till sysselsättningsfrämjande åtgärder vill EK dels minska de kostnader som är förknippade med anställning, dels minska på byråkratin kring sysselsättning.

Ett ökat företagarperspektiv skulle enligt EK innebära att den offentliga sektorn i högre grad utformar sina processer så att de gynnar företagsamhet.

Satsningar på kunnande och kompetens behövs på bred front och på både kort och lång sikt, konstaterar EK. Detta eftersom arbetslivets omvandling är i full gång och det råder brist på kunnig arbetskraft samtidigt som det råder stor arbetslöshet.

Kontinuiteten inom företagandet handlar enligt EK om att småföretagare lätt ger upp. Åtgärder behövs för att garantera att företaget kan leva vidare trots att företagarens situation ändras.

– Det viktiga är att man arbetar medvetet och på lång sikt, säger Hakala och konstaterar att det ur företagens perspektiv är viktigast att arbetstagare kommer in i arbetslivet och även hålls där.

Fakta

Utdrag ur EK:s åtgärdsförslag för utvecklande av små och medelstora företag

Sänkta lönebikostnader.

Ökade möjligheter för lokala avtal.

Mindre byråkrati och risk vid anställning.

Balans och effektivitet i myndighetsutövning.

Förbättrad tillgänglighet för innovations- och internationaliseringstjänster.

Satsningar på utbildning och kompetenshöjning.

Förenklad sysselsättning av utlänningar.

Beskattning som uppmuntrar tillväxt och förnyelse.

Fokus på arbetsgivaren i företagspolitiken.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03