Demokratin måste fördjupas för att bli trovärdig

En möjlig väg dit är att introducera löpande folkomröstningar om verkligt viktiga frågor, speciellt om den politiska och ekonomiska aktivitetens värdegrund.

Den representativa demokratins största svaghet är att den innebär att folket delegerar sin rätt att delta i samhälleligt beslutsfattande till sina valda representanter, då alieneras människor från intresset att skaffa nödvändig information i avgörande frågor.
En annan aspekt är att den ekonomiska maktens inflytande blir avgörande i samhällsutvecklingen. Detta har lett till att allt färre människor vill rösta och öppnar vägen för att auktoritära ledare som Donald Trump, Vladimir Putin och Jair Bolsonaro väljs till presidenter.
Kan klimatkrisen vara en möjlighet att introducera direktdemokrati, som betyder deltagande demokrati via folkomröstningar? Deltagarna i Fridays For Future med Greta Thunberg som portalfigur är utan tvekan en global rörelse med huvudsakligen yngre deltagare, det vill säga en generation som ser sin framtid hotad och försöker tvinga fram lösningar inom den representativa demokratin, våra folkvalda runtom i världens demokratier.
Klimatrörelsen är inte opolitisk, men inte heller partipolitisk vilket betyder att i stort sett hela det parlamentariska spektret har sina anhängare inom rörelsen med undantag av få klimatförnekare. Inom rörelsen finns även ekosocialisterna där många tvivlar på att de nödvändiga åtgärderna kommer att levereras av den representativa demokratin, alltså av våra folkvalda nationella parlament och inte heller av någon existerande globalt agerande organisation som FN eller liknande. Därför ser de som sin uppgift att radikalisera miljörörelsen och därmed tvinga fram politiska lösningar i klimatfrågan genom folkomröstningar.
Då uppstår frågan om hur det ska gå till rent praktiskt. Hur mobiliseras en folkopinion i tillräcklig numerär för att framtvinga en folkomröstning som inte enbart är rådgivande, och på riksnivå? Vad krävs för att folkets vilja ska få genomslag i den representativa demokratin, för att inte tala om hos den ekonomiska makten.
Kan den pågående pandemin provocera medvetenhet om att de nya virusepidemier som fågelinfluensa, svininfluensa, sars och nu covid-19 högst troligen är kopplade till klimatkrisen och skövlingen av naturen? Kan detta väcka en tillräckligt stark indignation, rädsla och ilska hos människor som gör att de verkligen får styrkan att ta på sig ansvaret för att vända utvecklingen? Att folk i olika länder mobiliserar sig för att framföra de nödvändiga stora besluten för att stoppa exploateringen av naturen. Detta kan betyda att både kapitalismen och konkurrenssamhället ifrågasätts i grunden.
Kapitalismen baseras på vinstmaximering och en kontinuerligt ökande konsumtion. Konkurrensen skapar och främjar ojämlikhet och egoism. Kapitalismens värdegrund är djupt motstridig principen om att respektera människan och naturen.
Demokratin måste fördjupas för att den ska bli trovärdig. En möjlig väg dit är att introducera löpande folkomröstningar om verkligt viktiga frågor, speciellt om den politiska och ekonomiska aktivitetens värdegrund, som prioriterar människan och naturens välmående högre än vinst och pengar. Då har vi en demokrati som förenar den direkta och representativa dimensionen.
Det här är en utopisk vision som kan visa en väg mot ett samhälle som vilar på en jämlik och solidarisk värdegrund. Då undviker vi risken att makten ackumuleras till fåmannavälde eller elitstyre.

Bo Johansson,

folkhögskollärare, Stockholm,

Lisa Johansson,

socionom, Enköping,

Pertti Simula,

filosofie magister, psykoanalytiker, Helsingfors

ANDRA LÄSER