SFP motsätter sig vårdsedel till privat aktör

Vi hade lämnat in en motion till Svenska Finlands folkting. Vi föreslog att vårdområdena skulle bli förpliktade att ge en remiss till privata vårdtjänster på svenska om området inte kan erbjuda tjänster på svenska. Vårt syfte var att grundlagsenliga språkliga rättigheter också i praktiken skulle garanteras.

Sessionens utskott föreslog i positiv anda följande: att Folktinget kräver att tvåspråkiga välfärdsområden upphandlar svenskspråkiga tjänster från tredje och privata sektorn, om man inte själv kan producera tjänsterna, så att svenskspråkiga vårdstigar tryggas.

Till vår stora förvåning motsatte sig SFP detta krav. SFP hänvisade till att lagen kräver att offentliga sektorns lagstadgade skyldighet är att erbjuda service på svenska. Därför är det den offentliga sektorns skyldighet, inte den privata, att sköta om de språkliga tjänsterna. Vår överraskning var ännu större då ordförande Sandra Bergqvist i början av sessionen hade konstaterat att myndigheterna ofta glömmer bort svenskan och att de språkliga rättigheterna inte uppfylls. SFP argumenterade också att om man får tjänster på svenska av privata sektorn minskar det intresset för det svenska i den offentliga förvaltningen.

Samlingspartiet har talat för valfrihet i social- och hälsovården. Vi tror att om olika producenter får konkurrera om kunder leder det till bättre tjänster för konsumenterna. Vi anser att om man automatiskt får en vårdsedel till svenska tjänster har alla producenter intresse att erbjuda tjänster på svenska. Den offentliga sektorn har intresse att ge tjänster på svenska för att inte förlora kunder och finansiering till den privata sektorn. Om den privata sektorn ser att man inte producerar tjänster på svenska på den offentliga sektorn erbjuder den kvalitativa svenska tjänster. Företagshälsovård är ett bra exempel.

Vi vet att många politiker älskar tjänsteproducenter i monopolställning om de själva får styra dem. Men vi tror på rätten att företaga, erbjuda tjänster och konkurrera. Vi ska ge möjligheten att erbjuda tjänster på svenska och inte förbjuda den. Det viktigaste i detta fall är att skapa system som garanterar tillgången till tjänster på svenska. Tal, rapporter och uppföljning hjälper inte. Bara ett system som i praktiken ger tillgång till tjänster på svenska. Det systemet heter: vårdsedel till tjänster på svenska (om offentliga sektorn inte verkställer språklagen).

Michael Berner,

Kimmo Sasi,

medlemmar (Saml), Folktingets fullmäktige

ANDRA LÄSER