Finlandssvenska vaccinmotståndaren Linda Karlström vinner mot svenska staten – får stort skadestånd

Vaccinmotståndaren Linda Karlström från Kronoby krävde svenska staten på 150 000 kronor för sin medverkan i dokumentärserien Vaccinkrigarna som SVT sände i december 2020. Tingsrätten i Stockholm gav henne rätt.

Linda Karlström får rätt i Stockholms tingsrätt.
Richard Nordgrenrichard.nordgren@hbl.fi
15.03.2023 12:23 UPPDATERAD 16.03.2023 13:34
Stockholms tingsrätt, under ledning av rådmannen Ylva Aversten, ser Linda Karlströms krav som befogade. Men i stället för 150 000 kronor, som Karlström krävt, får hon 100 000  kronor (knappa 9 000 euro). 
Tingsrätten uppfattar Karlströns krav som befogade när det gäller intrång i privatlivet.
I domslutet står det:
”I det nu föreliggande fallet har Linda Karlströms rätt till sitt privatliv överträtts. Det är fråga om publicering av material som åtkommits genom dold kamera samt genom vilseledande av Linda Karlström. Publiceringen har fått stor spridning och ligger alltjämt kvar på SVT Play. Det är tydligt att Linda Karlström har tagit illa åt sig av publiceringen och det tillvägagångssätt som använts för att erhålla det material som publicerats. Sammantaget anser tingsrätten att skäligt skadestånd för den ideella skada som Linda Karlström därmed drabbats av uppgår till 100 000 kr.”
Domen har ännu inte vunnit laga kraft eftersom parterna har tid till den 5 april att överklaga.

SVT och staten

Linda Karlström och hennes juridiska ombud Dano Kostovski argumenterade under civilmålets två dagar i februari att Sveriges television är jämförbar med en statlig myndighet. Därför kan Karlström kräva skadestånd av svenska staten. 
Orsaken är de ”psykologiska påtryckningar” som hennes tidvis ofrivilliga medverkan i Vaccinkrigarna har förorsakat henne. Ofrivillig därför att SVT gjorde en del av intervjuerna med Karlström med dold kamera enligt wallraff-metoden och för att journalisterna använde sig av falska identiteter.
Att det är svenska staten som är ansvarig för SVT:s agerande får hon inte gehör för av tingsrätten.

Finns inte rättsinstans

Tingsrätten dömer till Linda Karlströms fördel eftersom den anser att det i Sverige inte finns ett tillräckligt bra och effektivt skydd för en del av de metoder som hon utsattes för i Vaccinkrigarna. Eftersom SVT ansåg att Linda Karlström var en av de ledande inom antivaccinationsrörelsen beslöt man att använda sig av dold kamera och falska identiteter.
Tingsrätten anser att staten har fel som argumenterade för att journalisternas yttrandefrihet väger tyngre än Linda Karlströms privatliv.

Självreglerande räcker inte

I sin motivering skriver rätten att det system med självreglerande som finns i Sverige inte är tillräckligt.
”Det framstår som osäkert om enbart existensen av ett system med självreglering, utan möjlighet för den enskilde att erhålla skadestånd, är tillräckligt för att en stat ska anses ha uppfyllt sina positiva förpliktelser att skydda rätten till privatliv”.
Det innebär att Granskningsnämden och Mediernas etiknämnd inte räcker till eftersom de metoder som Karlström har utsatts för inte kan prövas i dem, enligt tingsrätten.
Att Linda Karlström inte har haft möjlighet att via en rättsinstans ha fått pröva sin sak är en överträdelse av Europakonventionen och att en sådan instans saknas är statens ansvar.
Att intrånget i Karlströms privatliv erkänns är inte tillräcklig gottgörelse och därför anser Stockholms tingsrätt i domen att staten ska betala skadestånd på 100 000 kronor.

Får betala egna rättegångskostnader

Även om Linda Karlström får skadestånd får hon stå för sina rättegångskostnader själv. Staten får stå för sina kostnader.
Tingsrätten anser att Karlström har fört fram bevis som inte är relevanta i fallet och därmed upptagit rättens tid i onödan. Karlström och hennes juridiska ombud lade fram en stor mängd bevisning bland annat för att föra fram konspirationsteorin om New World Order. Enligt den ska ett hemligt sällskap sträva efter att ta över världen. I Vaccinkrigarna talar Karlström om att den är ledd av judar.
Läs rapporteringen från tingsrätten i februari här.
HBL har försökt nå Linda Karlström, hennes juridiska ombud Dano Kostovski och Justitiekanslersämbetet som företrädde staten för kommentarer om domen.

ANDRA LÄSER