Barnskyddsanstalt i Lojo måste stänga på grund av allvarliga brister

Regionförvaltningsverket har upptäckt flera allvarliga brister i barnskyddsanstalten Lastenkoti Aurinkoinen i Lojo. Verksamheten måste avbrytas från och med början av mars.

En barnskyddsanstalt i Lojo uppfyller inte kraven och måste avbryta verksamheten.
Regionförvaltningsverket i Södra Finland fick under en period på sex månader ta emot sammanlagt åtta anmälningar om missförhållanden i anstaltens verksamhet. Verket har för sin del gjort tre oanmälda inspektioner vid anstalten. Lastenkoti Aurinkoinen drivs av Perhekoti Maailman Lapset Oy.
Enligt regionförvaltningsverket har anstalten inte haft tillräckligt med personal och personalens utbildningsnivå har inte motsvarat kraven. Dessutom har det funnits brister i användningen av begränsande åtgärder enligt barnskyddslagen, i fostringspraxis och klientsäkerheten har äventyrats.
Enligt regionförvaltningsverket har serviceproducenten upprepade gånger försummat sin skyldighet att se till att verksamheten uppfyller bestämmelserna i barnskyddslagen och lagen om privat socialservice.
Dessutom har serviceproducenten inte korrigerat verksamheten utifrån regionförvaltningsverkets anvisningar, så att villkoren skulle uppfyllas. Att göra det skulle kräva så omfattande åtgärder att verket inte anser att det finns förutsättningar för det utan att verksamheten avbryts.
För tillfället finns inga barn på anstalten.

ANDRA LÄSER