Förnybar el vänder på energilogiken

Vindkraft och solkraft är starkt på väg även i Finland. På tio år räknar Vindkraftsföreningen med att produktionen med vindkraft nästan tredubblas från i dag. Elnätet är förberett, men efterfrågan på el kan tidvis få anpassa sig till utbudet.

Ett vindkraftverk kan i dag producera betydligt mera el än ett som byggdes för bara fem år sedan. – Upp till en fjärdedel av elkonsumtionen kan i framtiden täckas av vindkraft, säger Heidi Paalati<b>e</b> på Vindkraftsföreningen.
Katarina Koivisto
08.09.2021 09:58 UPPDATERAD 08.09.2021 10:29
Förfrågningarna om att ansluta ny vindkraft till elnätet blir hela tiden fler. Nätet måste förstärkas på alla nivåer, allt från stamnät till de lokala elnäten.
Men det finns inga tekniska hinder för att öka andelen förnybar el i elnätet, enligt Antero Reilander som ansvarar för kundrelationer på stamnätsbolaget Fingrid.
– Det finns inga problem i anslutning till det här som inte en ingenjör kan lösa, säger Reilander.
I prognoserna för hur mycket vindkraft som byggs i Finland de följande tio åren finns det fortfarande stor osäkerhet. Enligt Vindkraftsföreningen är det ändå klart att elproduktionen med hjälp av vind ökar markant.
Osäkerhet råder också kring hur mycket elkonsumtionen egentligen ökar. Vinden är hur som helst en viktig energikälla i ett Finland som strävar efter att vara koldioxidneutralt 2035.
Investeringarna i vindkraft ökar och produktionen är i dag lönsam utan subventioner från statens sida. Vindkraftsföreningen räknar med investeringar på upp till 4 miljarder euro samtidigt som vindkraftverkens effektivitet ökat i och med att de blivit högre och spannet mellan vingarna blivit längre.
Ett vindkraftverk kan i dag producera betydligt mera el än ett som byggdes för bara fem år sedan.
– Upp till en fjärdedel av elkonsumtionen kan i framtiden täckas av vindkraft, säger Heidi Paalatie på Vindkraftsföreningen.
Analytikern Toni Sjöblom på Gasum har gjort en prognos för framtidens elmarknad, Enligt honom förändras marknaden nu snabbt. Vindkraften växer och har goda förutsättningar att göra det i Finland.
Just nu är Finland beroende av elimport för att klara av att täcka efterfrågan, men Sjöblom räknar med att utbyggd vindkraft i kombination med kärnkraftverket Olkiluoto 3 vänder på situationen innan 2030. Då kan det stundvis till och med bli aktuellt med export.
– Samhället blir allt mer beroende av el samtidigt som fossil elproduktion fasas ut. Det innebär stora förändringar, säger Sjöblom.

Industrin vill ha förnybart

Det innebär också förändringar då elöverföringskapaciteten byggs ut och förbindelserna till länder som Storbritannien och Tyskland förstärks. Det underlättar export från Norden till de här länderna.
Det finns gott om utrymme för att bygga ut vindkraft i Finland. Här konkurrerar vi med Sverige som också bygger mycket ny vindkraft.
Hur stor elproduktionen till syvende och sist blir i ett system med mycket förnybar el beror ändå på vädret, på hur mycket det regnar och hur mycket det blåser. Gasums uträkningar bygger på de faktiska väderleksförhållandena under åren 2015-2019.
Antero Reilander påpekar att nya industrietableringar i dag kräver kolneutral elproduktion. Ska man kunna konkurrera om industriella investeringar krävs också utsläppsfri elproduktion.
– Ett förstärkt elnät på alla nivåer klarar förnybar elproduktion, men vi måste tänka om då det gäller konsumtionen, säger Reilander.
Han understryker att sol och vind är produktionsformer som man inte kan stänga av och på genom att trycka på en knapp, det är beroende av vädret. När produktionen sjunker måste efterfrågan anpassas, även om både reservkraft och lagringsmetoder finns att tillgå för att upprätthålla spänningen i elnätet.
– Men Finland har alla förutsättningar att bli ett föregångsland inom vindkraft. Här finns gott om utrymme, det blåser mycket, ingenjörskunnandet är gott, liksom stamnätet, och vi samarbetar bra inom branschen, säger Reilander.

ANDRA LÄSER