Ändringar för 2019: Nytt inkomstregister och längre familjeledighet

Vid årsskiftet lanseras ett nytt inkomstregister. Registret ska göra det enklare att anmäla löneuppgifter.

27.12.2018 20:40
I dag anmäler arbetsgivarna uppgifter om utbetalda löner och andra förvärvsinkomster till olika håll i olika former och med olika tidtabeller. När den nya lagen träder i kraft anmäler arbetsgivarna uppgifterna bara en gång till ett centralt inkomstregister, varifrån de vidarebefordras till dem som behöver uppgifterna.
Alla arbetsgivare ska från och med början av 2019 anmäla utbetalda löner till inkomstregistret. FPA önskar att arbetsgivarna samtidigt meddelar kompletterande uppgifter om anställningsförhållanden, frånvaro och inkomstslag, skriver FPA i ett pressmeddelande.
FPA börjar utnyttja inkomstregistret efter hand som registret innehåller tillräckligt med information för handläggning av olika förmåner. I fråga om fastställande av sjukdagpenning, föräldradagpenningar och rehabiliteringspenning märks den verkliga nyttan av inkomstregistret först från och med början av 2020. Då innehåller registret löneuppgifter för ett helt år och den uppdaterade lagen om fastställande av dagpenning torde vara i kraft då.

Sjukfrånvaro, familjeledigheter och rehabilitering

En del av föräldradagpenningsperioderna förlängs från och med april. Faderskapspenningsperioden för pappor i familjer där fler än ett barn föds eller adopteras samtidigt förlängs. Från och med april får pappor i till exempel tvillingfamiljer 54 plus 18 dagar faderskapspenning.
Mammans föräldradagpenningsperiod förlängs också. En mamma som bor ensam med sitt barn och har hand om barnet ensam får rätt till motsvarande föräldradagpenningsdagar som faderskapspenningen (54 dagar för ett barn) om mamman är barnets enda vårdnadshavare och det inte finns någon annan person som har rätt till faderskapspenningsdagar.
Föräldrapenningsperioden för en adoptivförälder förlängs till 233 vardagar från det att barnet tagits i vård. Den här rätten gäller alla föräldrar som adopterar ett barn som är under 18 år.

Hälsovård och företagare

De maximala ersättningsbeloppen för företagshälsovård hålls oförändrade. Maximibeloppen av ersättningarna för företagshälsovård har frysts på 2017 års nivå fram till 2021.
Arbetsgivarnas sjukförsäkringsavgift sjunker medan företagarnas dagpenningspremie stiger.
Arbetslöshetsskyddet för familjemedlemmar till företagare förbättras. Familjemedlemmar till företagare har i fortsättningen rätt till arbetslöshetsförmåner på samma arbetskraftspolitiska villkor som löntagare.
Ändringen gäller personer som arbetar i ett familjeföretag men inte har någon ägarandel eller bestämmanderätt i företaget.
Alla ändringar i FPA:s förmåner för 2019 finns på deras webbplats.

ANDRA LÄSER