Ungas otrygghet oroar presidenten

Delaktighet, ansvar och omsorg var också i år viktiga teman i presidentens nyårstal. De ungas otrygghet bekymrar Niinistö.

Här framträdde presidenten som förespråkare för de värderingar han tycker borde styra umgänget mellan medborgarna.
I den andra rollen som ledare för landets utrikes- och säkerhetspolitik pekade han på några av de globala hotbilderna. Här fäster man sig vid att han tydligare än i några av de senaste nyårstalen betonade FN:s roll och betydelse.
Han slog också fast att klimatförändringen inte är en åsiktsfråga utan ett verkligt hot.
Hundraårsfirandet som präglade det gångna året fick en intressant kommentar då presidenten konstaterade att temat "tillsammans" blev ett uttryck för att finländarna tillsammans har skapat sin framgång, och tillsammans går mot framtiden.
Men när det var sagt underströk han att begreppet "tillsammans" ingalunda inledde självständighetstiden. Med Niinistös formulering; minnena av 1917 och 1918 är så gott som motsatta, först hände det bästa och sedan det sämsta en nation kan uppleva.
Presidenten framhöll att det dröjde årtionden efter inbördeskriget innan ett fullt förtroende för demokratin växte fram, och han betonade att förtroendet byggde på en känsla av delaktighet, "den delaktiges nationalkänsla". Här läser man gärna in en varning för en annan sorts nationalkänsla med rötter i mellankrigsåren som igen gör sig gällande, men som inte bygger på delaktighet och förtroende för demokratin.
De unga fick ett speciellt avsnitt i nyårstalet. Presidenten noterade att unga är intresserade av att bli företagare, han talade om en attitydförändring som märks både i yrkesinstitut och i innovationsevenemanget Slush. De unga litar på sitt huvud och sina händers förmåga.
Men å andra sidan ökar otryggheten, och utslagning och mobbning fortsätter.
Här tog han fasta på #metoo-rörelsen, som enligt presidenten har visat i hur hög grad unga utsätts för trakasserier. Men han pekade inte på att #metoo också har höjt medvetenheten om de kränkningar kvinnor överlag utsätts för. När han vädjade för större empati, respekt och förståelse hade den här dimensionen också kunnat få plats.
I ett annat sammanhang betonade Niinistö ändå hur viktigt det är att stöda kvinnor och flickor i utvecklingsländerna, där fattiga levnadsförhållanden och klimatförändringen driver fram grymheter, flyttningsrörelser och rena folkvandringar.
En oväntad passus i nyårstalet var presidentens bekymmer över att skolmaterialet är så dyrt att många tonåringars fortsatta skolgång står på spel. Det var nästan ett eko av Urho Kekkonens landsfaderliga uppmaningar till konkreta samhällsförbättringar.
Utvecklingen inom den internationella politiken har inte gett presidenten några glädjeämnen, Nordkoreas kärnvapenupprustning är det senaste inslaget på listan över säkerhetshot.
Kina, Ryssland och USA - i den här ordningen - beslutar i olika sammansättningar om världens gång. Dialogen är bra, men EU har en biroll och FN:s betydelse bara minskar. Trots sina brister är FN en oersättlig aktör för fred och säkerhet, underströk Niinistö.
Och när det gäller att stöda stabiliteten och dialogen "såväl på Östersjön och i de arktiska regionerna" står Finland gärna till tjänst.
Det var den enda hänvisningen till Finlands roll som ordförande för Arktiska rådet - man hade kanske väntat sig att presidenten lite utförligare skulle lyfta fram det här internationella förtroendeuppdraget.
En annan tematik som inte berördes var att terrorismen kom allt närmare Finland, ända tills den i augusti nådde Åbo.
Medborgarnas insatser när knivmannen slog till på Salutorget var ju ett slagkraftigt prov på den gemenskapskänsla och det ansvarstagande som presidenten i många tidigare tal har lyft fram, och som han också nu hyllade som centrala medmänskliga dygder.

ANDRA LÄSER