Insändare: Att jobba med föräldrar stärker barnens rättigheter

22.11.2022 17:18
Eftersom föräldrarna är de personer som i de flesta fall följer barnen hela deras uppväxt det är viktigt att stödja föräldrarna. Barnen förtjänar föräldrar som bästa sätt kan stöda just deras uppväxt och utveckling. De flesta föräldrar klarar uppdraget bra. Men vi vet också att alla familjer möter utmaningar och då är det viktigt att föräldrarna får den hjälp och de stöd de behöver, så att de fortsättningsvis kan fungera som de bästa föräldrarna just för sitt barn. Alla barn har samma rätt (artikel 2) och därför bör vi stöda alla föräldrar.
Föräldrarnas mående påverkar barnen. Mieli Psykisk hälsa rf utbildar professionella i olika evidensbaserade föräldrastöds metoder. Om det uppkommer utmaningar i familjerna, till exempel att föräldern insjuknar i cancer eller blir arbetslös ökar det risken för psykisk ohälsa hos barnet. Risken kan minskas, om familjen trots utmaningar har en fungerande vardag. Vardagen kan stödas och riskerna förebyggas med ett Föra barnen på tal-samtal. Under Föra barnen på tal-samtalet diskuterar den professionella med föräldern eller föräldrarna kring barnets och familjen vardag. Man funderar tillsammans på vilka styrkor barnet har i sin vardag, alltså saker som fungera bra trots utmaningarna. Diskussionen utmynnar i handlingar som föräldrarna och möjligen deras stödnätverk (både privata och professionella) kan göra så att familjens vardag fungerar, hur man kan stärka familjens skyddsfaktorer, trots de nya utmaningarna.
Alla föräldrar vill det bästa åt sina barn. Vi vet att många föräldrar upplever stora krav på sig som föräldrar. Många föräldrar upplever stress. Föräldrar, precis som barn, kan behöva uppmuntran och stöd i sitt föräldraskap. Många föräldrar uppskattar stöd av andra föräldrar och utbyte av erfarenheter.
En del föräldrar behöver och vill ha information och tips på hur de kunde göra för att bli så bra föräldrar som möjligt. Alla barn i centrum-föräldragrupper erbjuder just detta, åt alla föräldrar.
Fastän man i både Föra barnen på tal-arbetet och i Alla barn i centrum-föräldragrupperna jobbar med föräldrar är barnens perspektiv det centrala. Med båda metoderna strävar man efter att uppmärksamma föräldrarna på vad barnet upplever, vad barnet behöver och vad barnet kanske känner. Man uppmanar föräldrarna att diskutera med barnet och höra på barnet. Detta i enlighetmed artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som berör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad. Detta gäller också inom familjen, inte bara på samhällsnivå.
Mia Montonen, sakkunnig, Avdelningen för barn, unga och familjer, Mieli Psykisk Hälsa Finland rf

ANDRA LÄSER