Rekordår för kungsfiskaren – stör inte vinterns diamant!

Kungsfiskaren har haft sitt bästa häckningsår någonsin i Finland. De fåglar som försöker trotsa vintern måste få göra det ostört, uppger Birdlife.

Kungsfiskaren klassas som starkt hotad på den nationella rödlistan.
Kungsfiskaren är en lika exotisk som fåtalig fågelart i Finland. Beståndet beräknas till 5–15 häckande par under normala år, men 2020 var något utöver det normala. Uppemot 40 revir noterades runtom i södra Finland.
Att arten är fåtalig här beror på att södra Finland hör till de mest perifera delarna av dess utbredningsområde i Europa. Men i år var det fler fåglar än vanligt som prövade lyckan här, och häckningen lyckades av allt att döma väl.
De flesta kungsfiskare flyttar söderut till vintern, men inte alla. Därför är det sannolikt att fler fåglar än vanligt försöker sig på att övervintra vid isfria åar och bäckar. Under strängare vintrar brukar försöken sluta olyckligt.
Kungsfiskaren är en osannolik skönhet i den karga vinternaturen. Det attraherar natur- och fågelfotografer. Birdlife påminner alla om att visa hänsyn till kungsfiskaren. Det gäller att inte gå för nära fågeln i onödan.
Kungsfiskaren väger runt 40 gram och varje kort vinterdag behöver den äta fisk till en mängd som motsvarar dess kroppsvikt. Därmed behöver den ägna all ljus tid åt födosök. Ju mer den störs desto mindre tid har den att fiska, desto mer energi går det åt till att flytta på sig och desto större är risken för att den själv ska sluta som byte för mink eller rovfåglar.

ANDRA LÄSER