Du kan lämna gräsmattan oklippt, men mänskligheten måste ta större ansvar för småkrypen

De pollinerande insekterna måste skonas för sitt eget och människans bästa. Säkerhets- och kemikalieverket uppmanar hobbyodlare och trädgårdsentusiaster bekämpa ogräs och skadeinsekter med naturenliga metoder. Kemikalier ska undvikas om det bara är möjligt. Bild: Pekka Malinen

Insekterna lider när människan utarmar deras livsmiljöer. Ska vi rädda dem måste vi respektera naturen och hantera dess resurser varsamt i vårt välfärdsbygge. Som snabbmedicin rekommenderar myndigheterna ändå insektshotell och oklippta gräsmattor.

Med sommaren kommer småkrypen, men inte i samma utsträckning som förr. Otaliga insekter är på tillbakagång, även om forskarna tvistar om hur många arter och populationer som kan klassas som hotade.– M...