Djupsund får folkbildningspriset

SFV:s pris och medaljer delas ut på vårfesten i SFV-huset G18 i Helsingfors i dag.

Folkbildningspriset

Instiftades 1942 på initiativ av skolrådet John Österholm. Prissumman är 15 000 euro.

Göran Djupsund, professor i statskunskap vid Åbo Akademi.

Göran Djupsund har ända sedan mitten av 1970-talet varit knuten till Åbo Akademi och blev 1981 politices doktor på avhandlingen Illusionen om planering: en studie i kommunplaneringens konsekvenser. I finlandssvenska medier är Göran Djupsund sedan länge något av en institution som samhällsanalytiker, alltid redo att med slagkraftiga formuleringar blixtbelysa det politiska spelet. Inte minst har han profilerat sig som valkommentator i radio och tv, där hans briljanta sammanfattningar ofta gjort valvakorna till intellektuell underhållning på hög nivå. Hans kommentarer till dagspolitiken förenar akademisk stringens med ett i bästa mening folkbildande uttryckssätt; han har en ovanlig förmåga att förklara komplexa frågor utan att förenkla. Som samhällsdebattör väljer han gärna nya, överraskande synvinklar.

Kulturpriset

Instiftades 1965, och utbetalas ur Signe och Ane Gyllenbergs fond. Prissumman är 15 000 euro

Marit Berndtson, administrativ chef på Wasa Teater.

Marit Berndtson har i över 20 års tid arbetat som administrativ chef på Wasa Teater. Det är Marits brinnande teaterintresse och stora kärlek till konsten och kulturen som lagt grunden för den konstnärligt högklassiga teater som Wasa Teater är i dag. Marits kunskaper och engagemang kommer också andra finlandssvenska men även finska teatrar till godo. Marit har arbetat för en tillgänglig och öppen teater, bland annat genom att satsa på barn och ungdomar och också mera åsidosatta publikgrupper, i en tid där teatrar allt mer satsar på säkra kort. Marit är även aktiv på det nationella planet, institutionsteatrarna till fromma. Marit koordinerade åren 2014-2016 ett stort samarbetsprojekt; Sylvi, med fyra andra finländska teatrar och riksteatern från Sverige. Det är hon som stått för kontinuiteten och det gedigna teaterkunnandet. Marit Berndtson är i ordets sanna betydelse en eldsjäl och en humanismens förkämpe.

Christoffer Grönholms pris

Instiftades av SFV:s styrelse 2012, och delas ut som ett kulturpris till en lärare som undervisar i svenska i en finskspråkig läroinrättning. Prissumman är 10 000 euro.

Sinikka Lahtinen, professor i nordiska språk vid institutionen för språk- och översättningsvetenskap vid Åbo universitet. Hennes specialområde är svenska som andra språk.

Sinikka är själv finskspråkig och disputerade med en avhandling om inlärarsvenska vid Jyväskylä universitet 1988. Hon har en lång bakgrund som lärare i svenska för finskspråkiga på universitetsnivå. Hon är därtill en av de ledande forskarna i svenska som andraspråk i Finland i dag. Sinikka är en starkt engagerad lärare som är mycket omtyckt bland både studenter och kolleger. Hon gör en stor gärning som utbildare av svensklärare till de finska skolorna.

Hagforsmedaljen

Har sedan SFV:s 100-årsjubileum 1982 delats ut som erkänsla för förtjänstfull gärning till förmån för den svenska kulturen och det svenska språket i Finland. Till medaljen hör en prissumma på 2 500 euro.

Peter Båsk, verksamhetsledare emeritus för Stundars.

Verksamhetsledaren och stiftande medlemmen i Stundars r.f., museiintendenten Peter Båsk är en idérik och dynamisk person som har utvecklat Stundars från en aktiv hembygdsförening till en professionell kulturinstitution. Peter har på ett synnerligen balanserat sätt kombinerat stora visioner med handfast förverkligande, talkokrafter med professionell sakkunskap, lokal hembygdskänsla med utåtriktad museiverksamhet.

Ylva Forsblom-Nyberg, fil.mag., språkvårdare, Helsingfors.

Forsblom-Nyberg får medaljen för hennes insatser för den svenska språkvården i Finland, tidigare inom Mediespråk som konsult och stöd för journalister. Hon fortsätter som pensionerad att som frilansande språkvårdare vårda vårt språk och att ge råd i språkfrågor.

Karin Ihalainen, rektor och klasslärare, Svenska skolan i Lahtis.

Karin Ihalainen initierade svenska läsklubbar på biblioteket i början av 1990-talet, och år 2003 etablerades det svenska dagiset och slutligen den svenska skolan i Lahtis 2006. Under Karins passionerade ledning har man lyckats driva igenom beslut i stadsfullmäktige som gäller etablerandet av Svenska gården i Lahtis – en finlandssvensk kulturell knutpunkt och ett stadigt brofäste för samarbete över språkgränserna. Karin har ett varmt och människonära närmande till alla som berörs av verksamheten i skolan. (HBL besökte skolan i december och skrev ett reportage om den.)

Hanna Lehti-Eklund, Esbo, professor, prefekt i nordiska språk vid finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet.

Lehti-Eklund hyser ett brinnande intresse för språkhistoria, grammatik, samtalsanalys, tvåspråkighet och språkinlärning, något som står i fokus även i hennes ställning som professor. Hon var projektledare för projektet Svenska i toppen vid Helsingfors universitet 2008-2011. Som forskare är Hanna Lehti-Eklund vidsynt och skarp i tanken, som lärare och handledare stödjande och uppmuntrande. I en tid där universiteten lever i en stor turbulens med minskade resurser och ökande krav arbetar Hanna utan att spara sig själv för att studenter och anställda ska känna glädje och iver att arbeta professionellt med svenska språket.

Leena Raitanen, ekonomiemagister, rektor vid Medborgarinstitutet i Mariehamn.

Raitanen har genom sitt arbete lyft Medis från en kursinstitution till en kvalitativ fortbildnings- och folkbildningsinstitution. Med finska som modersmål har hon helt och fast tjänat på svenska och varit det svenska språkets fanbärare. Genom de berömda svenskbadskurser som arrangerats i Medis regi har hon även medverkat till att öka kunskaperna i svenska i den finska riksdagen och regeringen. Ännu en tjänsteman som utöver det förväntade, och i det tysta, engagerat sig för fortbildning och kultur.

Folkbildningsmedaljen

Delas sedan 80-årsjubileum 1962 till en eldsjäl som spridit kunskap och bildning genom ett ideellt engagemang på svenska. Till medaljen hör en prissumma på 2 500 euro.

Henry Forssell, grafisk formgivare, Helsingfors. Sedan 1975 har Henry Forssell i 95 utställningar presenterat den finlandssvenska kulturen som visuella helheter, där samspelet mellan yta och djup gestaltats på ett nyskapande sätt. Det är en prisma av skärgård, sjöfart och maritimt liv, hamnar och båtar, lotsar, smugglare och seglare, jakt, fiske, hantverk och matkultur, fornfynd och krigshistoria – som kristalliseras i såväl planering som formgivning. Skärgårdsmuseet i Pernå, som han var med om att skapa, är den outsinliga inspirationskällan.

Eva-Maria Strömsholm, PeM och PM med utvecklingspsykologi som huvudämne, sjukskötare, Vasa. Eva har varit en eldsjäl i frivilligarbete mot cancer. Hon har grundat Finlandssvenska Cancergruppen, ett virtuellt kamratstödnätverk i Facebook, som i dag har närmare 300 finlandssvenska cancerpatienter från hela Svenskfinland och Åland. Eva-Maria har ordnat välgörenhetsloppet Spring för livet och ordnat en mjukdjursinsamling till sjuka barn på barnavdelningen. Hon är en sann välgörare, som alltid har finlandssvenskarnas bästa för ögonen.

Jan Sundberg, Grankulla, professor vid institutionen för politik och ekonomi, Helsingfors universitet. Jan Sundberg inledde sin fritidsvistelse i Rosala 2001 och samma år startade han med byskolans rektor en sommarfotbollsskola för traktens barn. Han var med och bildade Rosala Byaråd 2002 och var en av initiativtagarna till Hustomten i Hitis 2003, vars uppgift är att bistå servicehemmet Solglimten. År 2003 utkom första numret av tidningen Rohit, vars grundare och chefredaktör Sundberg är. Sundberg är även ordförande för Kulturfonden Finland-Norge och jobbar för att få den finskspråkiga befolkningen att inse vikten av att lära sig skandinaviska språk.

Håkan Wikman, musikmagister, Vanda. Håkan Wikman erhåller medaljen för sin gärning som musiker och kördirigent och för sina insatser i allsången och seniorsången. Wikman har under flera decennier i huvudstadsregionen mångsidigt främjat allsångens, även i sin kantorsgärning. Han har som kurator för Helsingfors sång- och musikförbunds jubileumsår 2017 tagit en aktiv roll för att förnya upplägget vid kvällarna på roddstadion, och är den centrala kraften i de nyetablerade allsångsevenemangen på Berghyddan.

Karolina Zilliacus, bibliotekschef i Pargas, Åbo. Karolina Zilliacus har imponerande förtjänster i utvecklandet av bibliotek. Hennes livsverk är också en livsstil. Biblioteksnätverket Blanka i Åbolands skärgård är ett litet och innovativt nätverk, som tack vare Karolina Zilliacus har blivit enastående och framgångsrikt. Hon betonar speciellt mediekompetens och tillgången till mångsidig barn- och ungdomslitteratur. Med sitt ordförandeskap i Finlandssvenska biblioteksföreningen främjar hon bildning på flera fronter i hela Svenskfinland.

Svensklärarprisen

Delas ut till lärare verksamma i finska utbildningsenheter, som inspirerat och motiverat sina elever eller studerande till studier i svenska, ökat kunskaper och intresse för de nordiska länderna, nordisk gemenskap och samarbete. Prissumman är 5 000 euro.

Minna Aalto, Kuopion Lyseon lukio, Kuopio. Minna Aaltos inspirerande grepp entusiasmerar eleverna att lära sig svenska. I Kuopio gymnasium skriver över hälften av eleverna framgångsrikt svenska i studentskrivningarna. Hon använder mångsidiga pedagogiska metoder och är inte rädd för att pröva på nytt – men behåller ändå hela tiden eleven och inlärningen i fokus. Åtta gånger har hon medarrangerat en lägerskola på Gotland, med skolbesök i Wisbygymnasiet. Hon arrangerar årligen ett luciatåg i Kuopion Lyseo, och är verksam i Kuopios Pohjola-Norden-förening, som ordnar språkkurser för gymnasieleverna i vänstaden Jönköping.

Iliana Gädda, Kirkkoharjun koulu (språkbad), Kyrkslätt. Iliana arbetar som språkbadslärare i en helfinsk skola. Hon har deltagit i ett statligt projekt för språkbadsskolans utveckling, jobbat extra med sina elever och samarbetat med den svenska skolan. Iliana undervisar klasserna 7-9: att arbeta med tonåringar är krävande och intensivt redan på deras eget modersmål. Hon har en imponerande förmåga att vända svårigheter till utmaningar och ta in nya metoder i sitt arbete.

Pauliina Järvelä, Tiirismaan lukio, Lahtis. Pauliina är en av de åtta svensklärarna i Digskriv-projektet som ska utveckla det digitalt skrivande. Pauliina Järvelä är en inspirerande och skicklig pedagog som alltid gör sitt yttersta för att få sina elever att prestera så bra som möjligt. Hon undervisar enligt Pekka Peuras individuella inlärningssystem där var och en får studera i sin egen takt och på sin egen nivå. Hennes ansträngningar har fått eleverna att bli motiverade att lära sig svenska och hennes studenter har uppvisat utmärkta resultat i studentskrivningarna.

Päivi Kiviruusu, Sammon koulu, Tammerfors. Lektor Päivi Kiviruusu är en inspirerande och krävande lärare, vars undervisningsmetoder motiverar också pojkarna. Päivi vill förmedla sina elever ett levande vardagsspråk och visa dem att man klarar sig också med bristande språkkunskaper bara man tror på sig själv. Päivi Kiviruusu har varit med i projektet Språkkimppa där alla involverade anser att det är ett bra sätt att lära sig språk också utanför skolan.

Anna-Liisa Lehtinen, Lahden yhteiskoulu, Lahtis. Anna-Liisa Lehtinen är en utåtriktad och inspirerande språklärare som regelbundet vill uppdatera sina kunskaper för att bättre kunna motivera elever på högstadiet att studera språk. Att prata svenska på lektioner är en hederssak för henne. Hon deltar aktivt i sommarkurser och har skapat ett imponerande nordiskt nätverk.

Juha Pohja, Etelä-Tapiolan lukio, Esbo. Juha Pohja deltar aktivt i Svensklärarnas fortbildning för att uppdatera sina kunskaper när det gäller svenskundervisning och kulturkunskaper. Under dessa utbildningsdagar har han också skapat ett nordiskt nätverk. Studerandena på Etelä-Tapiolan lukio har haft stor framgång i de uppsatstävlingar, som Svensklärarna arrangerar årligen.

Suvi Rossi, Keskuskoulu, Saarijärvi. Suvi Rossi är en aktiv språklärare, som aktivt har deltagit i olika projekt. Suvi vill göra språkinlärning motiverande genom att erbjuda sina elever levande språkkontakter. Det är ytterst viktigt när man jobbar i en liten landskommun där man inte ofta hör främmande språk. Suvi Rossi var med i projektet Språkkimppa, där vänskolan kom från Åland. Rossi gjorde en stor insats före ålänningarnas besök i Saarijärvi, kommunikationen lyckades bra på båda nationalspråken och stämningen var mycket positiv.

Maarit Talonen, Ilomantsin lukio, Ilomants. Maarit Talonen har inspirerat gymnasieelevernas svenskstudier genom att arrangera teaterresor till svenskspråkiga föreställningar. Hon har introducerat en luciatradition, där gymnasieflickorna lussar i lågstadiet, högstadiet och gymnasiet. Evenemanget sprider julstämning och gör den finlandssvenska kulturtraditionen bekant för alla skolelever i Ilomants. Maarit Talonen är en inspirerande lärare som bidragit till många fina prestationer i studentskrivningarna, där flera elever även i påföljande studieinriktningar valt att studera svenska.

Caj Ehrstedts pris

Ett tävlingspris som utgår ur Eva och Caj Ehrstedts stipendiefond, instiftad av SFV:s styrelse år 1997. Priset på 5 000 euro ges i genren klassisk musik.

Erica Back, mezzosopran, född i Närpes och bosatt i Helsingfors.

Hedersomnämnande

Aurora Marthens, studerande på linjen för klassisk sång vid Sibelius-Akademin. Till hedersomnämnandet kopplas en prissumma på 1 000 euro.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning