Bruket av kokain på rekordhög nivå i Finland – helgen tydlig topp i Helsingfors

Det används allt mer kokain i Finland. I synnerhet i huvudstadsregionen är ökningen kraftig, men också Mariehamn sticker ut. Samtidigt har bruket av amfetamin minskat till följd av polisens tillslag, visar en färsk undersökning av avloppsvattnet.

Kokainhalterna i avloppsvattnet har ökat betydligt i huvudstadsregionen, och tydligt är att den så kallade partydrogen används på just helger. Den här bilden föreställer Centralkriminalpolisens beslag i Helsingfors 18 juni 2022.
Anna Svartströmanna.svartstrom@hbl.fi
02.09.2022 02:01 UPPDATERAD 02.09.2022 12:14
Med två års mellanrum gör Institutet för hälsa och välfärd en undersökning av avloppsvattnet i 27 städer. Dessutom mäts narkotikahalterna i vattnet kontinuerligt i Helsingfors, Tammerfors och Åbo.
Den senaste undersökningen, som publiceras på fredagen, visar på två tydliga trender.
En är att bruket av amfetamin efter en topp år 2020 har minskat klart.
Teemu Gunnar är enhetschef vid Institutet för hälsa och välfärd. Han förklarar minskningen med den storoperation som polisen gjorde i samarbete med FBI i juni 2021. Under den beslagtogs stora mängder amfetamin och införelsekedjor ströps.
Efter det har bruket ännu inte återgått till tidigare nivåer.

Mer kokain än amfetamin under helger

För kokainets del har det däremot gått tvärtom.
– Kokainbruket är på en rekordhög nivå, säger Teemu Gunnar.
Det märks i en ökning på nationell nivå, men det är tydligt att användningen är koncentrerad till huvudstadsregionen som drar ifrån resten av landet allt mer.
Då det 2012 uppmättes en kokainhalt på 16 milligram per tusen invånare och dag, är siffran nu 375 milligram i Helsingfors.
Proverna i Helsingfors tas mellan söndag och måndag morgon, och visar på så sätt särskilt narkotikabruket under veckosluten.
– I huvudstadsregionen i somras hade vi den exceptionella situationen att användningen av kokain överskred amfetaminbruket under helgerna, säger Gunnar.
Amfetamin är fortfarande det narkotikaslag som används klart mest i Finland enligt undersökningarna av avloppsvattnet.

Ökad tillgång i hela Europa

Resultatet kan ses bekräfta bilden av att kokain alltmer kommit in som en så kallad partydrog. Teemu Gunnar använder hellre uttrycket sporadiskt bruk.
Amfetamin å sin sida används oftare genom injicering, vilket vanligen tyder på ett problemmissbruk. De negativa följderna är också större vilket märks bland annat i statistiken över rattfylleri.
En sådan uppdelning är ändå inte entydig, och Gunnar betonar att kokain likaså kan användas i det som kallas problemmissbruk.
Han säger sig inte i sig vara överraskad över att det används allt mer kokain i Finland. Narkotikan kommer från Latin- och Sydamerika och det är känt att utbudet därifrån har ökat i Europa. Det har i sin tur sänkt priserna också i Finland.
I Institutet för hälsa och välfärds så kallade befolkningsenkät från 2018 uppger 24 procent av finländarna att de har provat på cannabis. Det finns ändå svårigheter med att mäta cannabishalter i avloppsvatten. Därför redogörs det inte för cannabisförekomst i avloppsvattensundersökningen.

Mariehamn, Jakobstad, Vasa

Undersökningarna av avloppsvattnet har gjorts i tio år. Under den tiden har droganvändningen ökat betydligt. Det tyder enligt Teemu Gunnar på en samhällelig förändring som han beskriver som oroväckande.
Samtidigt lyfter han fram att den minskade förekomsten av amfetamin på senare tid har lett till en minskning av det totala bruket. Även i enkätundersökningar finns positiva signaler.
De lokala skillnaderna kan vara betydande. Ser man till de tvåspråkiga orter som ingår i den färska undersökningen sticker Mariehamn ut med kokainbruk: 71 milligram per tusen invånare och dag har mätts i avloppsvattnet.
Enligt Gunnar kan det vara närheten till Sverige som spelar in, där förekommer kokain traditionellt i högre grad.
Efter ett klart fall under pandemin, finns det på nytt högre halter av även amfetamin i avloppsvattnet i Mariehamn.
– Det märks att passagerartrafiken har öppnats upp igen, säger Gunnar.
Om det är turister som har med sig droger eller om båtarna leder till bättre tillgång vill han inte spekulera i. 
Efter stora polistillslag 2021 har amfetaminbruket minskat på riksnivå.
Vad gäller Jakobstad, Karleby och Vasa lyfter Gunnar fram att det i den senaste mätningen förekommer en del alfa-PHP. Det är en syntetisk drog som förknippas med problemmissbruk. Typiskt för den här typen av syntetiska droger är att fynden kan vara rätt sporadiska.
Narkotikabruket i stort är ändå mindre på alla de här fyra orterna än i huvudstadsregionen.
I Åbo, i sin tur, har utvecklingen enligt Gunnar varit förvånansvärt jämn under de tio åren.

ANDRA LÄSER