Det pedagogiska ansvaret bör vila på personal med lärarutbildning

Bild: Wilfred Hildonen

Kraven på småbarnspedagogiken förändras, likaså kraven på personalens utbildningar. Status quo är ingen bra strategi för att höja kvaliteten.

Personal vid yrkeshögskolan Arcada uttryckte i en insändare (HBL 27.2) sin oro över det nya lagförslaget om småbarnspedagogik som just nu är på remiss. En del i det nya förslaget berör behörigheter och utvecklandet av småbarnspedagogikens mångprofessionella personalstruktur. Såsom läget är för närvarande finns det två vägar till att bli behörig barnträdgårdslärare på fältet: universitetens barnträdgårdslärarutbildning eller yrkeshögskolornas socionomutbildning. Som skribenterna påpekar skiljer sig dessa utbildningar mycket från varandra. Den ena är en helt igenom pedagogisk utbildning, medan den andra täcker ett bredare område, med många viktiga sociala dimensioner. I framtiden skulle dessa utbildningar, utifrån det nya lagförslaget, leda till två olika befattningar på daghemmen.

Det är viktigt att inte förlora helhetsperspektivet på den förändringsprocess som pågår inom småbarnspedagogiken. Styrningen av dagvården i Finland har förflyttats från den sociala sektorn till undervisningssektorn. På ett såväl internationellt, nordiskt som nationellt plan värderas pedagogiken allt högre. Barns rätt till lärande och lek samt en småbarnspedagogik av hög kvalitet är centrala värderingar. Detta syns också tydligt i våra nya styrdokument för verksamheten i daghem och förskolor. Och detta skall inte tolkas vara på bekostnad av vård och omsorg.

För att höja kvaliteten i daghemmen är det viktigt att se igenom strukturer och handlingssätt på fältet. Differentiering av olika ansvarsområden är ett led i detta. Vi ser mångfalden av olika utbildningsinriktningar som ett mervärde, som en möjlighet att verkligen ta vara på personalens olika kompetenser. Lärare och socionomer inom småbarnspedagogiken skall därför inte ses som utbytbara. Inte heller barnskötarna. Det som behöver utvecklas är fungerande modeller för mångprofessionella arbetsteam i vilka personal med olika kompetenser jobbar med arbetsuppgifter mest lämpade för respektive yrkeskategori. 

Vi vill här också kommentera en liten missuppfattning i insändaren. Det är inte så att hälften av personalen i framtidens daghem skall ha universitetsexamen och resten socionom- eller barnskötarexamen. Snarare går man in för en flexibel modell med en lärare, en socionom och en barnskötare (1+1+1), se paragraf 37 i det nya lagförslaget.

Kraven på småbarnspedagogiken förändras, likaså kraven på personalens utbildningar. Status quo är ingen bra strategi för att höja kvaliteten. Småbarnspedagogik är ett fascinerande och snabbt växande forskningsområde. Det är angeläget att alla barn får ta del av en högklassig småbarnspedagogik, vilket kräver kunnande från olika håll. För oss framstår det som självklart att det pedagogiska ansvaret bör vila på den i personalen som har en gedigen lärarutbildning.

Jan-Erik Mansikka universitetslektor Ann-Christin Furu universitetslektor Marina Lundkvist universitetslektor Barnträdgårdslärarutbildningen vid Helsingfors universitet

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00