"Det har blivit ett folknöje att överklaga planbeslut"

Fart på byggandet. Många av kommunalvalskandidaterna i huvudstadsregionen är beredda att inskränka medborgarnas besvärsrätt för att byggandet ska gå fortare och smidigare. Bild: Kristoffer Åberg

En klar majoritet av Samlingspartiets kandidater är beredda att tumma på besvärsrätten för att få fart på byggandet, och får rätt många andra med sig. Inkomstgränser för kommunens hyresbostäder klyver Vänsterförbundet mitt itu.

Det är dyrt att bo. Alltför dyrt, är de flesta överens om, och ju närmare huvudstadsregionens kärna man kommer desto dyrare är det. Staden och regionen växer till följd av inflyttning från andra regioner och andra länder, men också av egen kraft. För tillfället växer Helsingfors med en takt på över 7 000 invånare per år. För att matcha tillväxten och se till att boendekostnaderna inte skenar i väg behövs alltså mer bostäder.

Kurvan över antalet nybyggda bostäder i Helsingfors sågar upp och ned över tid, just nu är det upp men ändå inte tillräckligt för att nå målet. I fjol blev ungefär 4 400 nya bostäder klara i Helsingfors, mot målet på 6 000 nya bostäder per år. Om ett par år är det dessutom meningen att höja budet med tusen. I Esbo är målet under de närmaste åren 3 000 nya bostäder per år, i Vanda lite mindre.

Av den valkompass som KSF Media i samarbete med andra medier sammanställt framgår det att en rätt stor del av kandidaterna i huvudstadsregionens städer Helsingfors, Vanda, Esbo och Grankulla är beredda att tumma på rätten att överklaga för att få fart på byggandet. Av Samlingspartiets kandidater är en majoritet på 64 procent helt eller delvis överens med påståendet att byggandet måste försnabbas genom begränsningar i medborgarnas rätt att överklaga. Av Centerns kandidater är 44 procent helt eller delvis överens med påståendet, och bland SDP:s, SFP:s, KD:s och Sannfinländarnas kandidater är andelen mellan 30 och 40 procent. Här skiljer sig de Grönas och Vänsterförbundets kandidater mest från de övriga: av Vänsterförbundets kandidater är bara 13 procent beredda att begränsa rätten att överklaga, medan andelen bland De gröna är 19 procent.

– Det har blivit ett folknöje att överklaga planbeslut. Genom ogrundade besvär fördröjer man vettigt byggande och orsakar onödiga kostnader. Man måste ändå vara försiktig då man begränsar besvärsrätten, och begränsningarna får inte vara för stora, kommenterar SDP-kandidaten Juri Aaltonen, Esbo, frågan i valkompassen.

Svenska folkpartiets kandidat Finn Berg, stadsstyrelseordförande i Grankulla, varnar däremot för att röra rätten att överklaga.

– I en rättsstat måste det finnas besvärsrätt över myndighetsbeslut. Annars kan det leda till myndighetsgodtycke och ojämlik behandling eller favorisering av olika sökande eller parter, kommenterar han.

"Slopa bilplatsnormen"

Bostadsbyggande hänger förstås intimt ihop med kommunikationer och förbindelser, men också till exempel bilplatsnormer. När det gäller påståendet att privatbilisterna gynnas för mycket i planläggningen är förhållandet mellan partierna ungefär detsamma, fast tvärt om. Bara 8 procent av Samlingspartiets och 10 procent av Sannfinländarnas kandidater är helt eller delvis överens med påståendet, medan största delen är mer eller mindre av motsatt åsikt. Bland De grönas och Vänsterförbundets kandidater däremot är majoriteten helt eller delvis av samma åsikt, 71 respektive 67 procent av kandidaterna instämmer helt eller delvis. Av Svenska folkpartiets kandidater är 27 procent helt eller delvis av samma åsikt, bland Centerns och SDP:s kandidater lite fler och Kristdemokraternas lite färre.

– Nej, de [privatbilisterna] gynnas inte. Både privatbilismen och kollektivtrafiken, cyklande och gående ska fungera i staden. Att skapa motsättningar funkar inte heller i den här frågan, kommenterar Maarit Toveri (Saml) i Helsingfors.

– I Helsingfors kunde man slopa bilplatsnormen. Allt färre Helsingforsbor köper bil, och det är en trend som förstärks i framtiden. I stället för att använda mycket pengar och plats för bilplatser kunde vi bygga tätare och billigare boende. Alla Helsingforsbor ska ändå ha möjlighet att äga en bil, kommenterar för sin del Jaan Siitonen (SFP) i Helsingfors.

VF kluvet om inkomstgränser

Påståendet att inkomstgränserna för kommunens hyresbostäder ska avlägsnas delar ett av partierna så gott som precis mitt itu. En exakt lika stor andel – 21,5 procent – av Vänsterförbundets kandidater är helt av samma åsikt som helt av annan åsikt om påståendet. Dessutom är också grupperna som är delvis av samma åsikt och delvis av annan åsikt nästan lika stora, med 26,5 respektive 25,5 procent av kandidaterna.

Så här motiverar Minttu Sillanpää (VF) i Vanda sin ståndpunkt:

– Ett bra bostadsområde är ett sådant där det bor många olika slags människor, med många olika bakgrunder och i olika livssituationer. Det är viktigt att det bor många olika slags människor också i kommunens hyresbostäder. De höga boendekostnaderna måste man åtgärda med andra metoder.

I de övriga partierna är en majoritet helt eller delvis av annan åsikt – de anser alltså inte att inkomstgränserna ska avlägsnas, åtminstone inte helt. Men också i de andra partierna finns en viss spridning.

– Kommunens hyresbostäder räcker inte ens närapå till för alla som vill ha dem, och därför är det bäst att personer med låga inkomster och andra som har svårt att hitta en bostad på den fria marknaden har förtur, motiverar Saana Rossi (Gröna) i Esbo.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03