Det finländska mögelbyggandet måste stävjas

Bild: Tor Wennström

I jämförelse med andra länder är ansvarsperioderna i Finland korta. Ansvarstiden för att reklamera fel är i många länder upp till 30 år medan motsvarande tid i Finland är bara tio år.

Det finns en hel del mögelhus i Finland, och de kommer att fortsätta finnas om man inte tar mögelproblemet på allvar redan när byggnadsprocessen planeras och förverkligas. Flera kvalitetsproblem grundar sig på undermåligt byggande och riskabla lösningar. Tyvärr är kontrollen över arbetet ofta bristfällig eller saknas helt och hållet. Detta i kombination med ett slarvigt sätt att använda husen, och genom att ignorera kontinuerliga kontroller, har lett till att det under lång sikt uppstår mögelbyggen.

Problem som grundar sig på dålig planering är många. Det som sågs som ett bra byggnadssätt på 1970-talet motsvarar nu för tiden ofta mögelbyggande. För små ventilationskanaler, för tunna skikt av många strukturer, platta tak, våtutrymmen och väggar i källare som saknar vattenisolering har visat sig vara ohållbara och utgör hälsorisker för dem som bor i byggnader med sådana brister.

Inomhusluftsproblem finns också i nybyggen. Ett typiskt exempel finns i Esbo där ett storföretag invigde sitt nya kontor 2013. De anställda vid företaget har redan nu berättat om olika symtom de lider av.

Bristfällig kontroll har också lett till situationer där man har valt billigare byggnadsmetoder. När man till exempel inte har använt lämpligt murbruk kan de vertikala svetsfogarna börja läcka. Tidsbrist kan också leda till att man inte låter betongen torka tillräckligt länge.

Orsaken till att skador uppstår kan också ligga i snabba förändringar i lagstiftningen som reglerar byggnadsbranschen eller i att man betonar effektiviteten och prioriterar hållfasthetskalkyler inom ingenjörsutbildningen framför att fokusera på själva byggnaderna. Allt strängare byggnadsregler höjer byggnadskostnaderna, men det är tydligt att allt blir dyrare i långa loppet då man sparar på ett felaktigt sätt.

Man måste ha en möjlighet att ingripa när fel uppdagas. Beställaren kan få verkligt bråttom om ett fel framträder först efter en lång tid. I Gräsviken befriades en byggnadsfirma från sitt ansvar för fasadrenoveringen av ett elva år gammalt kontorskomplex. Från början var systemet inte vattentätt och fasaden reparerades under ansvarsperioden genom kittning.

Småhus byggs ofta av privatpersoner eller små byggnadsföretag. När bristerna börjar komma fram kan byggföretaget redan ha gått omkull eller är helt utan ekonomiska resurser för att kunna korrigera felen. I jämförelse med andra länder är ansvarsperioderna i Finland korta. Ansvarstiden för att reklamera fel är i många länder upp till 30 år medan motsvarande tid i Finland är bara tio år.

Bostadsbolagen anser ofta att det är jobbigt att börja kräva renoveringar eftersom riskerna är stora och eventuella rättegångsavgifter höga. I de större kontorsfastigheterna kan reklamationer och misstänkta fel glömmas bort i organisationens byråkrati eller försvinna i fastighetsförvaltningens detaljer.

Man får inte glömma beställarens ansvar i arbetets planerings- och övervakningsskede. Den planeringsansvariga måste ha tillräckligt med tid för att kunna förverkliga de bästa möjliga lösningarna, och byggnadskontraktet borde vara planerat med tanke på att de beslut som fattas är fungerande och långsiktiga. Beställaren måste också utse en kompetent övervakare som kan kontrollera byggnadsprocessen på plats, kräva modeller för arbetet av de kritiska processerna, ta mått och dokumentera byggnadskvaliteten och inte acceptera ett dåligt arbete.

Bygg- och anläggningsplatser är mycket mer komplexa arbetsmiljöer än till exempel bilfabriker eller fönstertillverkarnas verkstäder. Varje byggnadsprojekt är unikt. Under projektet arbetar människor, som inte känner varandra, som pratar olika språk och som kommer från företag med mycket varierande arbetskultur, ofta tillsammans.

Specialiserad kontroll innebär att leda byggnadsprojekt som innehåller olika risker. En erfaren övervakare vet när det är dags att ingripa och det bästa sättet att göra det på. En bra övervakare arbetar för sin beställare och siktar på att få bästa möjliga resultat.

När leverantörsfel och underlåtenheter upptäcks och man ingriper i rätt tid förbättras arbetskvaliteten och man kan undvika de allvarligaste felen och bristerna som efter många år kan kosta mycket och skapa hälsorisker. På detta sätt kan det som skapar problem elimineras och inte bara de symtom som det skapat.

Förtroende är bra, kontroll är ännu bättre.

Marko Malmivaara diplomingenjör, vd Ingenjörsbyrå Raksystems Raksystems utför riksomfattande undersökningar på byggnader och erbjuder kontrollservice

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning