Den ogripbara storstaden

Bild: Wilfred hildonen

En färsk enkät visar att folk har dåliga kunskaper om städernas och kommunernas beslutsfattande. Generalplansprocessen i Helsingfors illustrerar problemen.

Huvudstaden fick sin nya generalplan tidigt i torsdags då fullmäktige efter sju timmars diskussion och otaliga omröstningar godkände den.

Det var ett av fullmäktiges viktigaste beslut. Generalplanen är ett slags ram eller skiss för hur Helsingfors ska utvecklas – bostäder, trafik och grönområden.

Hela planen bygger på – och ska möjliggöra – att inflyttningen till Helsingfors ökar. Planen sträcker sig ända fram till 2050 då helsingforsarna väntas vara 860 000, en kvartsmiljon mer än i dag.

Behovet av billigare boende i Helsingfors är redan nu skriande och en av nyckelfrågorna också i framtiden.

Därför ska bebyggelsen bli tätare och de stora trafiklederna och motorvägarna ska byggas om till stadsboulevarder, kantade av bostäder.

Det naggar Centralparken i kanterna, särskilt vid Tavastehusleden och det har varit en av de stora tvistefrågorna bland politikerna, men också bland helsingforsarna. En annan dragkamp har gällt Malms flygplats.

Det finns en rätt allmänt omfattad strävan att bebyggelsen ska bli tätare. Man vill bygga ut särskilt den tvärgående kollektivtrafiken, men samtidigt finns det olika åsikter om hur tät staden ska bli och hur mycket man kan gå åt grönområdena.

Processen med generalplanen har varit lång och många kompromisser har gjorts. Det är krävande att hänga med och urskilja de politiska linjerna bakom dem.

De tre stora partierna i Helsingfors, alltså Samlingspartiet, De gröna och SDP, har styrt processen. För Samlingspartiet har utbyggnaden av Malms flygplats varit särskilt svår, för SDP men särskilt De gröna är Centralparken känslig.

SFP har motsatt sig både en utbyggnad av Malm och att Centralparken naggas i kanterna. I stadsplaneringsnämnden, där SFP inte alls sitter med, stödde Vänsterförbundets representant generalplanen men resten av gruppen röstade mot med hänvisning till Centralparken.

För De gröna, som hoppas på att bli huvudstadens största parti i kommunalvalet i april, har frågan varit särskilt svår. De gröna brinner för tätare bebyggelse och mer kollektivtrafik och har valt att svälja att en del parkområde kan stryka med. Kritikerna tycker att partiet nu definitivt har blivit ett maktparti likt de övriga stora partierna. Det har lämnat Samlingspartiet och SDP mera i lä för kritiken.

I fullmäktige föreslogs flera gånger att hela generalplanen ska återremitteras, men de tre stora motsatte sig absolut det för man ville vara säker på att planen skulle godkännas i god tid före kommunalvalet i april. I stället skrev de tre ihop en viljeyttring om att bevara Centralparken så intakt som möjligt. Men det är inte ett klart politiskt beslut och inte heller juridiskt bindande.

Att generalplanen nu är godkänd innebär ändå inte att allt som är möjligt i den faktiskt förverkligas. Det går att överklaga och dessutom ska varje enskilt område få sin detaljplan.

Som ett resultat av generalplaneprocessen har Samlingspartiet, De gröna och SDP åtminstone för tillfället gått in för att bereda budgeten på tre man hand. Praxis har varit en bred beredning med alla partier i stadsstyrelsen – en praxis det är allt skäl att hålla fast vid.

Den okunskap finländarna uppvisar när det gäller vem som fattar besluten i den egna kommunen inger bekymmer. Enligt Yles enkät vet fyra av tio finländare att besluten i sista hand fattas i fullmäktige. Den politiska kohandeln gör ansvaret otydligt. Det bådar inte gott för kommunalvalet. Särskilt oroande är att klyftan mellan medborgarna och beslutsfattarna växer. Det bäddar för populism och till synes enkla lösningar, vars konsekvenser är allt annat än enkla.

Susanna Ginman Chef för opinionsavdelningen

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Akademen - en modern klassiker

Mer läsning