Den moraliska ordningen

När den franska revolutionen rev upp det gamla samhället ställde folk frågan, varför måste vi buga för adelsmän och präster? Vilken funktion uppfyller de i samhället?

Ständernas svar var, vi upprätthåller den moraliska ordningen. Utan oss kommer allmogen förfalla till omoral och landet straffas av Guds vrede. Men ståndssamhällets retorik kraschade och alternativa moraliska ordningar formulerades utifrån upplysningens principer om frihet, rättvisa, broderskap och rationalitet.

Moralisk ordning kallas nu för tiden värdegrund. Regeringen har viftat med ordet, men inte förklarat vad det betyder annat än att buga för Bryssel, försörja ekonomiska flyktingar och underkasta oss främmande seder och bruk. Gör vi inte det kommer den moraliska ordningen att rasa och något hemskt hända. Men vad är en moralisk ordning?

Moralpsykologen Jonathan Haidt formulerar svaret i boken The Righteous Mind. Moralen reglerar relationer mellan människor. De grupper som har de mest konstruktiva reglerna klarar sig bäst i den evolutionära kampen.

Moralen är svar på utmaningar: hur tar man hand om de svaga barnen, vad gäller i transaktioner med främlingar för att dra nytta av ömsesidigt utbyte, hur håller man ihop koalitioner för att konkurrera med andra koalitioner, hur formar man hierarkier, vad är orent och bör undvikas, och när skall man stå upp mot tyranner? Utav svaren uppstår moraliska plattformar: var snäll mot de svaga (skydda-skada), upprätthåll partnerskap (rättvisa – fusk), främja samhörighet inom din grupp (lojalitet – svek), skapa fungerande relationer inom hierarkier (auktoritet – lydnad), undvik smitta (helig – profan), och stå upp mot destruktiva härskare (frihet – slaveri).

Moraliska ordningar är svar på dessa frågor och de varierar i tyngd och kombination. Haidt menar att vänstern i USA fokuserar på snällhet och rättvisa. Rättvisa har dock två motstridiga meningar: jämlikhet eller karma, att alla bör få samma som alla andra, eller att alla bör få vad de förtjänat. Snällheten kommer i konflikt med rättvisan då fuskare skall straffas.

Snällhet mot hjälplösa barn är biologiskt betingat. Vore det inte så skulle människosläktet inte ha överlevt. Allt övrigt måste läras och upprätthållas i en värld där omoral har naturliga konsekvenser. Efterkrigstidens välstånd suddade ut konsekvenserna. Kulturvänstern har sedan 1968 attackerat den inlärda moralen. Det heliga har skändats, auktoriteter och gränser mellan vi och dem har suddats ut. Endast snällismen, den banala godheten som inte reflekterar över konsekvenser står kvar. Den kan existera endast i en barnkammare där pappa betalar och mamma stänger ut allt ont.

Den vänsterliberala positionen är att snällismen är den enda moraliska ordningen. Den konservativa högern som spelar på hela det moraliska registret anses sakna moral. Men Haidts analys visar att vi inte har en konflikt mellan moral och icke-moral, utan mellan snäva och breda moraliska ordningar.

Paul Lillrank professor vid institutionen för produktionsekonomi vid Aalto-universitetet

Källhänvisningar:

Haidt, J. 2012. The righteous mind: Why good people are divided by politics and religion. New

York: Penguin Books.

Jonathan Haidt är socialpsykolog och professor i etiskt ledarskap vid New York University

Stern School of Business.

Boken anknyter till den s.k. Evolutionspsykologiska forskningsfåran. Den söker att förklara

olika sociala fenomen, samhällets uppkomst, den sociala och moraliska ordningen och olika

beteendemönster som social anpassning till evolutionära utmaningar.

Se också bloggen www.heterodoxacademy.org

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning