Den islamiska världen väntar fortfarande väntar på sin Luther

Bild: HBL

Om det alltså finns en koppling mellan kristendom och terrorism är den indirekt, och frukten av de klyftor och konflikter som uppstår i spåren av kapitalismens framgångar.

"Kristendomen är ingen terrorskapande religion", konstaterar Jan-Peter Paul, i en kritisk kommentar till Nils Torvalds inlägg om orsakerna till terrorismen (HBL 25.8). Nej, det är säkert sant, och det anser förmodligen också Torvalds. Men det var ju inte det som var poängen, utan det sätt på vilket kristendomen, speciellt i dess protestantiska tappning, är oupplösligt förenad med den moderniseringsprocess som följt kapitalismen i spåren, och vars rötter går långt tillbaka, men som fick sin form i Europa med dess individualism och framstegstro. En process som skapat, och fortfarande skapar, friktion kring tradition och modernitet, överallt. Konflikter som, nota bene, överraskande ofta går längs könsgränsen.

Att Martin Luther i Torvalds framställning får en så framskjuten ställning sammanhänger givetvis med att just Luther markerar det avgörande åtskiljandet mellan det andliga och det världsliga regementet, vilket banar väg för dagens sekulariserade, individualiserade och rationellt styrda samhälle. Det är många, också i vår kristna kultur, som fortfarande anser att den utvecklingen varit olycklig. För att inte tala om den islamiska världen, som fortfarande väntar på sin Luther.

Det är alltså i grunden moderniseringen det handlar om, och de konflikter den skapar. Om övergången från traditionella samhällen, präglade av patriarkala strukturer där individen är underordnad kollektivet och kvinnan mannen. Utvecklingen är inte enkelriktad, eller likadan överallt, men de grundläggande drivkrafterna är desamma.

Den kanske bästa analysen av drivkrafterna bakom detta är Max Webers klassiska verk "Protestantismens etik och kapitalismens anda", från 1904–1905. I en jämförande analys av de olika världsreligionerna kommer han till att hemligheten bakom den framgångsrika kapitalism som växte fram i Europa ligger i den protestantiska formen av kristendom, framför allt i dess puritanska, kalvinistiska form. Med den blir vinstmotivet religiöst sanktionerat och moraliskt berättigat, eftersom rikedom och framgång i detta livet, i kombination med sparsamhet och flit, blir en mätare på framgång också i det kommande.

Om det alltså finns en koppling mellan kristendom och terrorism är den indirekt, och frukten av de klyftor och konflikter som uppstår i spåren av kapitalismens framgångar. Det är självfallet vanskligt att generalisera, men merparten av de terrorattacker vi nu ser handlar nog i första hand om desperata försök att stoppa den utvecklingen, och vrida den tillbaka. Oftast, som i Åbo, utfört av mer eller mindre ensamma individer. Unga män, fråntagna allting av stolthet och framtidstro, och därmed drivna in i det som närmast kan betecknas som ett utvidgat självmord. Om det ges beteckningen "i terroristiskt syfte" borde detta också gälla motsvarande gärningar begångna av de finländare som under de senaste åren gjort sig skyldiga till motsvarande.

Vi ska självfallet inte vara naiva, vilket Nils Torvalds varit angelägen om att understryka, till exempel i radion kort efter Åboattackerna. Det finns helt uppenbart också mer eller mindre organiserade grupper och rörelser, ja rentav nationer, som medvetet är ute efter att destabilisera våra samhällen. Men de attacker vi nu har sett har i huvudsak andra och mer individuella drivkrafter, låt vara inspirerade av radikala ideologier, men de ingår knappast i någon mer omfattande konspiration.

Och viktigast av allt just nu: den absoluta merparten av de asylsökande i vårt land som tålmodigt väntar på beslut är absolut inga terrorister utan tvärtom offer för samma terrorism. Ett våld som får sin näring av skräcken inför moderniseringen, med allt det innebär av individualism och jämlikhet. Och ett våld som minsann finns också i vårt eget samhälle.

Thomas Rosenberg Lovisa

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00