Den gyllene regeln och hallå, Migri!

Det finns experter som gärna ställer sin sakkunskap till förfogande. Till exempel undertecknad. Helt gratis.

Den tidiga moraluppfattningen om vad som är rätt internaliseras under de första månaderna i barnets liv. I den tidiga omsorgen av babyn etableras och stärks förväntningarna på hur man skall bli bemött, och hur man bör bemöta andra. Under goda omständigheter möts barnets emotionella och fysiska behov med kärlek, ömhet och värme: barnets leende besvaras med ett leende, då barnet gråter får hen tröst. Om föräldern – eller någon annan som sköter barnet – bryter mot dessa interaktionsmönster och barnet behandlas med likgiltighet eller grymhet, begås ett moraliskt brott, och barnets möjligheter att internalisera den gyllene regeln försvåras.

Barn som blivit kärleksfullt bemötta är inga änglar. En ettåring kan vilja bita mamma, femåringen torva till lillasyster, tioåringen kan snatta och tolvåringen hamna i slagsmål. Men barn och unga som internaliserat den gyllene regeln vet när de gjort fel, och kan med stöd av en empatisk vuxen ångra sig och vilja göra allt bra igen. Förutom den positiva, gyllene "gör så här"-regeln behöver barn också absoluta "nej". Men forskning visar att medan "nej" stoppar barnet, öppnar "gör så här" vägen vidare. Att bara veta vad man inte får göra stärker inte barnet som aktör, utan kan passivera. Att veta vad man kan göra i stället stärker barnet i att bli prosocialt och aktivt.

Den gyllene regeln har förstås en skuggsida. Individer som är känsliga för vad som är rätt och som har internaliserat förväntningar på hur man skall bli bemött och hur man bör bemöta andra upplever psykisk smärta (ofta faktiskt fysiologiskt mätbar) då de observerar att andra blir illa behandlade eller är utstötta. Det gör ont, på riktigt. Smärta parad med oförmåga att hjälpa kan paralysera, och i det långa loppet, som ett resultat av att med nödvändighet skydda sig själv, leda till passivitet, cynism eller grymhet.

Men hallå, Migri, vad är det som pågår? Samtidigt som vi är berättigat upprörda över USA:s president som propagerar för tortyr och förhåller sig föraktfullt till mänskliga rättigheter håller vårt migrationsverk med regeringens goda minne på att utvisa folk till en säker död och splittrar familjer med spädbarn. Det är omänskligt, det är moraliskt fel. Och när det gäller barnfamiljer bryter det utan skuggan av tvivel mot barnkonventionen som Finland ratificerat och som tydligt säger: barnets bästa skall beaktas vid alla beslut som rör barn.

Hallå Migri, fattar ni att vi bara har två möjligheter? Antingen börjar vi följa barnkonventionen, som är gällande lagstiftning i vårt land eller så spelar vi i samma liga som det land, det enda i världen, som inte ratificerat den. USA. Men om det är så att ni inte riktigt vet hur barnkonventionen bör tillämpas finns det en hel del organisationer vars uppgift är att stöda nationer att hålla vad de lovat.

Och det finns experter som gärna ställer sin sakkunskap till förfogande. Till exempel undertecknad. Helt gratis.

Mirjam Kalland professor i småbarnspedagogik vid Helsingfors universitet.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46