Demokratin är i djup kris

Europas medborgare litar inte längre på det kollektiva beslutsfattandet.

Det nuvarande demokratiska systemet i Europa är i djup kris. Europas medborgare litar inte längre på det kollektiva beslutsfattandet. Politiska beslut stämmer inte längre överens med den allmänna rättsuppfattningen eller folkets värderingar.

Problemet finns att söka i flera olika trender. Den första och kanske främsta är den allmänna okunskapen. Man kan inte sin historia och faktorerna som låg bakom samhälleliga och ekonomiska förändringar, i synnerhet sociala oroligheter och därmed följande krig. För det andra känner man inte till grundläggande värdestrukturer och normer som finns i samhället och som framkommer i religionen och kulturen.

För det tredje har tidsperspektivet blivit allt kortare. Man lever i ett "nu"-samhälle var det som hände i går eller för en månad sedan inte längre är relevant i och med att man inte minns vad som hände. För det fjärde spelar "fake news", desinformation, och det stora antalet gallupar en allt större roll. Man vet inte längre vad som är sant. Detta leder till omfattande manipulering av befolkningen. För det femte den omfattande statliga censuren som praktiseras i många länder. Väsentlig och för staten obehaglig information lämnas hel enkelt bort eller omskrivs.

För det sjätte den rådande språkanvändningen. Information domineras allt mer av engelskan, vissa uttryck blir norm vilket förvränger sanningen och språket förenklas. Symboler blir allt mera dominerande. Det komplicerade och mångfasetterade i olika frågeställningar lämnas helt enkelt bort. Ett exempel i vårt land är till exempel social- och hälsovårdsreformen var experter inte längre får höras. Också ett demokratiskt beslut.

Den sjunde orsaken är tiden. Allting skall göras genast. Det omedelbara har blivit norm. Detta leder vidare till förenklingar och möjliggör förfalskning och att man inte beaktar eller helt enkelt missar väsentliga fakta. Man vill inte veta vad en lag eller en reform egentligen leder till. Man har ju bråttom och måste gå vidare.

Slutligen den åttonde orsaken, det vill säga de många valen och därmed följande skendemokrati varmed man ger befolkningen illusionen att de har möjlighet att vara med om att fatta beslut. Makten överförs via de allt tätare valen allt mer till partikanslier och lobbyister, för de har kunskapen och vet vad de vill. Den folkliga demokratin fungerar inte längre. Vad detta leder till på sikt borde oroa beslutsfattarna. Vi har för många varnande exempel i Europas historia.

Jan-Peter Paul Helsingfors

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03