Delägarskap ökar de anställdas motivation

På Secto Auto är erfarenheterna goda av att låta de anställda bli delägare. I förgrunden Anu Koskelainen och Milla Jokisaari, i bakgrunden Ville Alanen och Kim Illman. Bild: Niklas Tallqvist

Att ge möjlighet till delägarskap i företaget är ett sätt att få personalen med sig mot gemensamma mål, säger vd Ville Alanen. Han har tagit initiativ till ett aktieägarprogram för de anställda på leasingföretaget Secto Automotive.

Efter två aktieemissioner är 60 procent av de anställda delägare i Secto Automotive, ett leasingföretag inriktat på företagsbilar. Idén kommer från Ville Alanen som blev vd för drygt två år sedan.

– Jag hade tidigare suttit i företagets styrelse och ett av mina villkor för att bli vd var att kunna erbjuda personalen möjlighet att köpa aktier i bolaget. För mig är det viktigt att få med personalen mot gemensamma mål. Det är de anställda som i sista hand gör resultatet och på det här sättet har de möjlighet att vara med och dela på det.

Secto Automotive ägdes ursprungligen av företagets grundare, och för tre år sedan kom ett kapitalplaceringsbolag in som ägare. Alla de gamla ägarna gillade Alanens förslag och man beslöt att genomföra en aktieemission riktad till hela den ordinarie personalen, där alla gavs samma möjligheter att teckna aktier. Inom ett år ordnades ytterligare en emission. Båda övertecknades med råge.

Försäljningschef Kim Illman var inte sen att nappa på erbjudandet. Han säger att aktieprogrammet är en stark signal om förtroende och engagemang, i båda riktningarna.

– Mina arbetsuppgifter har ju inte förändrats, men om jag tidigare har talat med stolthet om min arbetsplats, så gör jag det ännu mer nu. Inför kunderna känns det bra att kunna presentera företaget mer som sitt eget, och inte bara berätta att man jobbar där, säger Illman.

Han konstaterar att om man äger aktier till exempel i ett börsbolag så ligger framgången i andras händer, men här har han själv möjlighet att påverka utvecklingen.

– Förväntningen är naturligtvis att värdet på aktierna ska bli högre.

Som aktieägare får de anställda del av företagets vinst. De anställda äger sina aktier så länge de jobbar i företaget, men om man slutar löser företaget in aktierna till ett beräknat marknadspris.

På Secto Auto är erfarenheterna goda av att låta de anställda bli delägare. I förgrunden Anu Koskelainen och Milla Jokisaari, i bakgrunden Ville Alanen och Kim Illman. Bild: Niklas Tallqvist

Ökar förståelsen för räkenskaperna

Enligt Ville Alanen har aktieägarprogrammet väckt ett större intresse och ökat förståelsen för företagets räkenskaper, bokslut och nyckeltal.

– Allt är väldigt genomskinligt. Tillsammans går vi regelbundet igenom hur det går för bolaget och vilka affärer och projekt vi genomför.

Någon risk för en splittring av personalen i ägare och icke-ägare har de inte sett, kanske för att alla gavs samma möjlighet att teckna aktier utifrån vars och ens resurser och tilltro till företaget.

– Vem som äger och inte äger aktier är en fråga man i regel inte diskuterar, säger Anu Koskelainen.

Secto Automotive, grundat 2007, har vuxit snabbt och är nu störst i Finland inom sin nisch. I fjol ökade omsättningen med 36 procent. Även om det är svårt att mäta säger Ville Alanen att han gärna vill tro att aktieägarprogrammet bidrar till tillväxten.

– Vi har valt den här vägen och nyckeltalen är goda, så ur den synvinkeln är det åtminstone inte ett felbeslut.

På Företagarna i Finland har man inga siffror på hur vanligt det är att personalen erbjuds möjlighet att bli delägare i företaget. Organisationen har inte heller några allmänna rekommendationer i frågan, utan anser att vart och ett företag fattar sina beslut utifrån de egna förutsättningarna.

– I och för sig kan det vara ett bra sätt att knyta till sig och motivera personalen, om det finns en sådan möjlighet, konstaterar Tiina Toivonen, chef för lagstiftningsärenden inom Företagarna i Finland.

Att det av allt att döma är ganska ovanligt att personalen kan köpa aktier i det företag de jobbar i, tror Kim Illman helt enkelt är en vanesak. Han säger att Secto Automotive också tidigare valt annorlunda lösningar och att det här är ännu en.

På Secto Automotive har de anställda getts möjlighet att teckna aktier i bolaget i två emissioner. Från vänster Milla Jokisaari, Ville Alanen, Anu Koskelainen och Kim Illman. Bild: Niklas Tallqvist

"Ägarskap motiverar"

Enligt forskarlärare Markku Ikävalko vid Villmanstrands tekniska universitet, är det odiskutabelt att delägarskap ökar motivationen hos de anställda. Men det räcker inte med att enbart vara innehavare av ett värdepapper, utan ägarskapet måste också innebära delaktighet i företagets angelägenheter.

– Företagsledningen och de gamla ägarna måste vara redo att lyssna på de nya ägarna, säger Ikävalko.

Ikävalko har i flera årtionden forskat i frågor kring ägarskap inom små- och medelstora företag och har fungerat som konsult i ämnet. Så vitt han vet finns det i Finland ingen forskning kring hur ett företags omsättning och lönsamhet påverkas av om personalen ges möjlighet att bli delägare.

– Saken är problematisk att mäta, eftersom det är svårt att skilja ur effekten specifikt av aktieägande från andra bakgrundsfaktorer.

Även om alternativa ägarformer enligt Ikävalko ser ut att bli vanligare i Finland handlar det inte om några nya idéer. Ute i världen diskuterades frågan flitigt på 1990-talet. Också i Finland har det länge varit vanligt att till exempel advokat- och konsultbyråers anställda är delägare i sitt företag, men till den här gruppen hör numera också många uppstartsföretag.

– Ju mindre ett företag byggs upp av ekonomiskt kapital, och ju mer det bygger på kunskap, information och kreativitet, desto vanligare är alternativa ägarformer.

Enligt Ikävalko verkar inställningen till att låta personalen bli delägare variera bland traditionella företagsägare.

– För vissa är det väldigt viktigt att hålla fast vid sitt ägarskap, skydda det och kanske föra det vidare. För andra är ägarskapet mest en teknisk sak.

Leasingföretag inriktat på företagsbilar och andra fordon, t.ex. arbetsmaskiner. Grundat 2007. Störst i Finland inom sin nisch.

Målgrupp är små och medelstora företag. Erbjuder skräddarsydda lösningar och egen kontaktperson för varje kund. Har även försäljning av begagnade leasingbilar.

Huvudkontor i Borgå, serviceställen i Esbo, Åbo, Tammerfors, Jyväskylä och Uleåborg.

Har 2 700 företagskunder, förfogar över 6 500 fordon.

Omsättning i fjol: 181 miljoner euro, upp 36 procent från året innan.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning