Åland drabbas hårdare av coronakrisen

Bara under en vecka i juli meddelades att arbetstillfällen för cirka 300 ålänningar, motsvarande 2 procent av det totala antalet arbetstillfällen på Åland, försvinner.

Det åländska folket har genom tiderna visat prov på en företagsamhet som varit gynnsam för både Finland och Åland. Vi skattebetalare på Åland betalar skatt till staten precis på samma sätt som skattskyldiga i övriga delar av landet. Skattekraften på Åland har generellt överstigit genomsnittet i Finland, ålänningarna är med andra ord goda skattebetalare. En del av de skatter som ålänningarna betalar till Finland återförs via statsbudgeten till Åland för att finansiera de uppgifter som Åland inom ramen för självstyrelsen sköter i stället för staten.
Ålands snart 100-åriga självstyrelse grundar sig på internationella avtal som förverkligas genom självstyrelselagen. Riksdagen och Ålands lagting har nyligen godkänt en ändring av självstyrelselagen som ger ytterligare incitament för ett aktivt åländskt arbete för tillväxt och attraktionskraft, något som om det är framgångsrikt fortsättningsvis gynnar både Åland och Finland. Reformen stöder vår vision om att ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar”.
Som alla vet har Finland i år påverkats enormt av den pågående coronapandemin. Eftersom den åländska ekonomin och arbetsmarknaden är starkt beroende av hårt pressade näringar såsom sjöfart och turism, drabbas Åland hårdare än andra av den ekonomiska nedgång som följer i pandemins spår. Bara under en vecka i juli meddelades att arbetstillfällen för cirka 300 ålänningar, motsvarande 2 procent av det totala antalet arbetstillfällen på Åland, försvinner. Detta skedde framför allt som en följd av Eckerökoncernens nedläggning av Birka Cruises.
Vi är därför mycket oroliga för den kommande hösten då verkningarna av sommarens uteblivna intäkter blir tydliga. Flera av de stöd som staten utbetalat under pandemin har visserligen omfattat också Åland, vilket vi ser som något positivt, men samtidigt har stöden många gånger utformats på ett sätt som inte passar de åländska förhållandena. Transportsektorn är inte viktig endast för Åland utan är mer betydande för Finland än vad som framgår av sektorns direkta andel av BNP. Transportsektorn möjliggör nämligen import, export och persontrafik för stora delar av Finland. Över Åland bygger sjöfarten broar för ömsesidiga förbindelser mellan Finland, Sverige och resten av Norden. Att sjöfartsnäringen kan ta sig genom pandemin är därför av största betydelse för hela Finland.
Den fria rörligheten och den höga graden av samordning och integration mellan de nordiska länderna har haft stora fördelar för utvecklingen av Norden som region. Sättet på vilket de nordiska länderna har hanterat pandemin har dock inte alla gånger hedrat den gemensamma visionen om Norden som världens mest integrerade region i och med att gränser som hållits öppna sedan 1950-talet har stängts. Ifall visionen ska vara trovärdig behöver gränshinder undanröjas och möjlighet till fri rörlighet över gränser säkerställas även i kristider. Enligt vår mening har Finland, Åland och resten av Norden allt att vinna på att i framtiden kunna uppvisa en samordnad krishantering med bibehållande av möjligheter till fri rörlighet för arbetskraft samt handels- och affärsutbyte i gränsregioner och områden med täta ekonomiska band.
De som hittills rest in till Åland från Finland, och med giltiga skäl från Sverige, har agerat ansvarsfullt och gjort det som behövs för att inte öka smittspridningen. Vår förhoppning är att smittsituationen fortsatt ska utvecklas positivt och vi välkomnar alla finländare att på ett ansvarstagande sätt besöka och bekanta sig med vårt örike.

Roger Nordlund

talman, Ålands lagting

Ingrid Zetterman

vice talman, Ålands lagting

Bert Häggblom

vice talman, Ålands lagting

ANDRA LÄSER