Fler bostäder, investeringar i kollektivtrafik och högre löner för sjukvårdspersonal i Helsingfors

För första gången i Helsingfors historia investerar staden för över en miljard euro. Enligt borgmästare Jan Vapaavuori förutsätter tillväxten kontinuerliga investeringar i fler bostäder för de som flyttar till Helsingfors, investeringar i Spårjokern och högre löner för sjukvårdspersonal.

Jan Vapaavuori har presenterat sitt tredje budgetförslag.

Borgmästare Jan Vapaavuoris tredje budgetförslag sedan han blev borgmästare i Helsingfors 2017 föreslår en ökning med 31,3 procent i investeringar i jämförelse med i år. Den totala summan uppgår till 1,02 miljarder euro varav stadens utgifter utan affärsverken är 800 miljoner euro.

Läser du i appen HBL 365? Klicka här för att se grafiken.

Helsingfors kommunalskattesats år 2020 är detsamma som i år. Budgetförslaget baserar sig på en kommunalskattesats på 18,0 procent.

Skatteinkomsterna beräknas under nästa år uppgå till 2,74 miljarder euro, som är 5,4 procent mer än i prognosen för i år.

Tillväxten förutsätter också fler bostäder. År 2020 beräknas 6 800 bostäder bli färdiga i Helsingfors och år 2021 hela 7 000 nya bostäder. Tyngdpunkten i bostadsbyggandet finns i Fiskehamnen och Västra hamnen. Renoveringar av skolor och daghem ska också få mer resurser.

– Ur ett svenskspråkigt perspektiv är det viktigt att kunna säkerställa tillgången av kunnig personal inom småbarnspedagogiken och utbildningen. Traditionellt har det behövts tilläggsresurser och jag är övertygad om det behövs större resurser för nästa år. Det ska vi börja förhandla om inom kort. Det gäller att fästa vikt vid rekrytering av personal, säger fullmäktigeledamot Marcus Rantala (SFP).

– Vi måste också kunna lösa utrymmesproblemen i våra svenskspråkiga skolor. Kottby grundskola ska få en ny byggnad. Planeringsarbetet startar nästa år och byggandet sker mellan 2022 och 2024. Budgeten går på 22 miljoner. Det är bra för vårt norra skolområde som lidit av utrymmesbrist, tillägger han.

I framtiden ska också Cygnaeusskolan renoveras 2022-23 och renoveringar är också aktuella inom några år för Hoplaxskolan och Gymnasiet Lärkan.

– Det är krävande när det finns så många bygg- och renoveringsprojekt att marknaden är mättad. Då kan det hända att renoveringar skjuts upp. Men det görs också enorma satsningar på att bygga helt nya daghem.

Det finns en löneutvecklingsplan på 5 miljoner euro för att få kunnig arbetskraft inom hälsovården. Hälsocentralläkare, hälsovårdare, sjukskötare, primärskötare och närvårdare ska få högre löner. I kollektivtrafiken är det byggandet av Spårjokern för 59,5 miljoner euro som är den största utgiftsposten. Helsingfors Stads Trafikverks investeringar uppgår totalt till 217 miljoner euro och i den summan finns också inräknat en totalrenovering av Sörnäs metrostation och byggandet av spårvägslinjer i Fiskehamnen.

Vapaavuori har också skrivit in i förslaget att all service på svenska och engelska bör tryggas och att man i rekryteringen ska beakta detta. Den engelska småbarnspedagogiken och utbildningen ska få större resurser och utvecklandet av den Nordiska skolan som är ett samarbete med de andra nordiska länderna inleds.

– Nordiska skolan är inte ett svenskspråkigt projekt utan en grundskola som riktar sig primärt till finskspråkiga elever. Här är tanken att bredda kunskaperna om Norden för de finskspråkiga eleverna. Skolan ska ha en eller flera nordiska linjer och den ska lyda under stadens finskspråkiga utbildningsväsen, säger Rantala.

ANDRA LÄSER