Dammen rivs för att gynna naturen och Vandaborna

Dickursbyforsen har ursprungligen varit en naturfors. Sedan 1600-talet har forsen utnyttjats för vattenkvarnar och senare för en oljefabriks behov. Den nuvarande dammen är byggd åren 1912-13.Bild: Tor Wennström

Delar av Dickursbyforsens damm kommer att rivas för att frigöra den naturliga forsen. Projektet väntas ha en positiv påverkan på djurlivet i forsen.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har beviljat Vanda stad tillstånd enligt vattenlagen att delvis riva dammen i Dickursbyforsen och iståndsätta forsen.

– Vi vill återställa forsens naturliga tillstånd till förmån för naturen, säger Hanna Keskinen, parkplaneringschef vid Vanda stad.

Den mellersta delen av Dickursbyforsens damm kommer att rivas medan dammens sidopartier ska resas.

Enligt Regionförvaltningsverket gör ändringarna i forsen det lättare för den ytterst hotade havsöringen att vandra upp längs Kervo å. Dessutom förbättras öringens förökningsmöjligheter och levnadsförhållandena för andra vandringsfiskar i Dickursbyforsen.

– Den befintliga fiskvägen har inte varit bra. Rivningen av delar av dammen gynnar fiskarna i ån, säger miljööverinspektör Erja Tasanko vid Regionförvaltningsverket.

Projektet ska också förbättra områdets rekreationsanvändningsvärde och Dickursbyforsens värde som fiskemål.

– Då dammen delvis rivs sjunker vattenståndet i ån, vilket öppnar möjligheter för rekreationsanvändning, till exempel nya parkvägar, paddling och fiske, säger Hanna Keskinen.

Kulturlandskapet förändras

Arbetena kan orsaka tillfällig grumling av vattnet och åns strömningsförhållanden vid Dickursbyforsen ändras. Också landskapet förändras då den nuvarande vattenspegeln med reflektionerna försvinner.

Den mest betydande förändringen i kulturmiljön är enligt Regionförvaltningsverket den partiella rivningen av dammen och återställandet av den naturliga forsen. Byggnaderna, brännugnens skorsten och de partier av dammen som reses bevarar emellertid sitt betydande kulturhistoriska värde vad gäller Dickursbys industrihistoria.

Rivningen av dammen ingår i Vanda stads förnyelse av hela Dickursbyforsens område. Hela förnyelsen beräknas kosta kring 12 miljoner euro. Keskinen bedömer att själva rivandet av dammen kan ske på sommaren 2019.

Musslorna flyttas

I Dickursbyforsen förekommer tjockskalig målarmussla som är hotad och fridlyst. De tjockskaliga målarmusslorna flyttas från området vid den nuvarande forsnacken och uppdämningsbassängen eftersom områdena kommer att bli olämpliga för tjockskalig målarmussla.

– Dykare samlar in musslorna kring dammen och sedan flyttas de till andra lämpliga ställen längs ån, säger Keskinen.

Arbetena ska planeras på ett sätt som minskar verkningarna på musslorna i området. På lång sikt kommer sådana bottentyper som är lämpliga för tjockskalig målarmussla att öka, skriver Regionförvaltningsverket i ett pressmeddelande.