Dags att prioritera rökfria tobaksvaror framför cigaretter

Bild: Wilfred Hildonen

I Finland kommer det under överskådlig tid att finnas ett stort antal vuxna som trots kännedom om cigarettens negativa hälsoeffekter fortsätter att röka.

För att klara övergången till ett rökfritt samhälle 2030 behöver vi göra det lättare för nya rökfria tobaksprodukter att nå ut till dem som med dagens alternativ inte skulle sluta att röka. I Finland förs nästan ingen diskussion om hur rökare, som annars skulle fortsätta att röka, kan stimuleras till att skifta till de nya rökfria produkter som är i färd med att göra övriga Europa mindre rökigt. Det är hög tid att även Finland inser att skademinimering är ett alternativ för att bli kvitt rökningen.

I snart 15 år har världssamfundet genom WHO och dess tobaksprotokoll verkat för att bruket av tobak, framför allt cigaretter, ska minska globalt. Ett etappmål är att rökningen ska minska med 30 procent till 2025. För Finlands del har regeringen antagit målet om ett rökfritt Finland till 2030. Klokt nog har man främst fokuserat på rökningen, som utan tvivel är den mest hälsofarliga tobaksanvändningen.

I den nya tobakslagen har man även slagit fast att syftet med själva lagen är att göra slut på både rökning och användning av andra produkter innehållande nikotin Att så tätt koppla samman två mål kan vara en risk. Utfasningen av cigaretter kan nämligen underlättas genom att personer som annars inte skulle sluta röka använder e-cigaretter och andra rökfria tobaksvaror. Det är också en insikt som allt flera länder delar och flera nya produkter som innehåller nikotin utan rök introduceras nu i andra europeiska länder. Perspektivet är ett komplement till de preventionsåtgärder som WHO förordar och benämns som skademinimering.

I Storbritannien har myndigheterna antagit en framsynt hållning gentemot alternativa produkter som kan förmå rökare att överge rökningen och därmed sannolikt förbättra sin egen och andras hälsa. I Storbritannien har fokus legat på e-cigaretten, som sedan den lanserades 2013 har förmått över 1,5 miljoner britter att sluta röka. E-cigaretten är inte helt ofarlig, men engelska hälsovårdsmyndigheter uppskattar att 95 procent av de farliga och giftiga ämnen som finns i cigarettens rök undviks. Användarna i Storbritannien är också till stora delar personer som tidigare har rökt vanliga cigaretter. Folkhälsan och samhällsnyttan framstår som gemensam vinnare.

Vi vet i dag att det är ämnen i röken som sådan som skadar människan. Det är själva förbränningen av tobaken som skapar och frigör ett hundratal giftiga ämnen, som allvarligt skadar hälsan, minskar livskvaliteten och riskerar att förkorta livslängden hos användare. Nikotin är visserligen beroendeframkallande, men det är alla de kemiska ämnen som förbränningen medför som gör att cigaretten förkortar livet.

I Finland kommer det under överskådlig tid att finnas ett stort antal vuxna som trots kännedom om cigarettens negativa hälsoeffekter fortsätter att röka. Trenden är visserligen att rökandet minskar i befolkningen, men det kommer att vara betydligt många fler som röker 2030 än vad regeringen har hoppats på. Frågan är hur man kan nå de rökare som inte ser något lämpligt alternativ i det som hittills stått till buds för rökstopp i form av rådgivning och läkemedel.

I dag finns flera nya teknologier som genererar nikotinånga med eller utan tobak. Teknologier har det gemensamt att de är rökfria och därför sannolikt betydligt mindre farliga att använda än att fortsätta att röka cigaretter. Med nya rökfria produkter kan övergången till ett rökfritt samhälle underlättas och det är med hjälp av skademinimering som metod och vägledande princip.

Skademinimering förekommer inom olika områden där det handlar om att begränsa mänskligt lidande kopplat till beroendefrågor och beteendevanor, till exempel sprututbytesprogram eller utdelande av fria kondomer för att dämpa spridning av sjukdomar. Perspektivet återfinns även i fordonsindustrins arbete med att ta fram tekniska lösningar för att öka säkerheten och minska risker och olycksskador. Av samhället uppsatta mål och regleringar har stimulerat framväxten av mindre riskfyllda produkter.

För att skademinimering skall uppnås på tobaksområdet krävs att rökare verkligen skiftar till de nya rökfria produkterna, som naturligtvis behöver regleras och utsättas för sedvanlig granskning utifrån samhällets primära intresse av att förbättra folkhälsan. Låt oss därför fokusera på att minimera rökningens skadeverkningar och komplettera rådande strategi genom att uppmuntra till innovativa produkter som är mindre skadliga. Vi behöver göra det lättare för rökare att sluta genom att erbjuda lämpliga rökfria alternativ.

Claude Guiron är medicine doktor och vetenskaplig direktör på Philip Morris Norden

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning